Information

Phần I: GIỚI THIỆU: . 1
Phần II: MỤC LỤC . . 2
I. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: 5
I.1. Định nghĩa: 5
I.2. Nguyên nhân 5
I.3. Một số hiện tượng của sự biến đổi khí hâu: . 6
I.3.1. Hiện tượng hiệu ứng nhà kính: 6
I.3.1.1. Hiệu ứng nhà kính là gì? 6
I.3.1.2. Nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính: . 6
I.3.1.3. Phân loại: . 6
A. Hiệu ứng nhà kính khí quyển: . 7
B. Hiệu ứng nhà kính nhân loại: 7
I.3.1.4. Những ảnh hưởng có thể xảy ra do hiệu ứng nhà kính: 7
I.3.1.5. Các biện pháp để giảm trừ hiệu ứng nhà kính: . 8
I.3.2. Mưa acid: . 9
I.3.2.1. Khái niệm: . 9
I.3.2.2. Nguyên nhân: 9
I.3.2.3. Quá trình tạo nên mưa acid: 10
Quá trình này diễn ra theo các phản ứng hoá học: . 10
a. Lưu huỳnh: 10
b. Nitơ: 10
I.3.2.4. Tác động : 11
A. Tác động tiêu cực: . 11
a. Ảnh hưởng của mưa acid lên ao hồ và hệ thủy sinh vật: 11
b. Ảnh hưởng của mưa acid lên thực vật và đất: . 12
c. Ảnh hưởng đến khí quyển: 13
d. Ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc: . 13
e. Ảnh hưởng đến các vật liệu: 14
f. Ảnh hưởng lên người: . 15
B. Tác động tích cực : 15
a. Mưa axit làm mát trái đất: . 15
b. Cân bằng hệ sinh thái rừng: 16
I.3.2.5. Biện pháp phòng ngừa và cách khắc phục: 16
I.3.2.6. Một số biện pháp đề xuất : . 17
a. Đối với SO2: . 17
b. Đối với NOx: 17
I.3.3. Thủng tầng ozon: 18
I.3.3.1. Khái niệm về tầng ozon: . 18
I.3.3.2. Vai trò của tầng ôzôn: 18
I.3.3.3. Nguyên nhân thủng tầng ozon: 18
I.3.3.4. Các phản ứng tạo thành và phân hủy ozon trong tầng bình lưu: 20
Phản ứng tạo thành ozon: 20
Phản ứng phân hủy ozon: 20
I.3.3.5. Tác hại của việc thủng tầng ôzôn: . 21
I.3.3.6. Ngăn chặn sự suy thoái tầng ozon: 21
Trường Đại Học Nông Lâm Nhóm I thực hiện
Biến Đổi Khí Hậu Trang 3/58
I.3.3.7. Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam và những nỗ lực bảo vệ tầng ôzôn: . 23
I.3.3.8. Khả năng phục hồi của tầng ôzôn: 24
I.3.4. Cháy rừng: . 24
I.3.4.1. Tác động của biến đổi khí hậu đến cháy rừng: 25
A. Tình trạng ấm dần lên của trái đất: 25
B. Tác động của biến đổi khí hậu đến cháy rừng: 25
I.3.4.2. Tình trạng cháy rừng gần đây tại một số quốc gia điển hình: 26
1. Canada: 26
2. Mĩ: 27
3. Úc: 28
4. Việt Nam: . 30
I.3.5. Lũ lụt – hạn hán: . 30
I.3.5.1. Bão: 30
A. Khái niệm: . 30
B. Điều kiện hình thành bão: 31
I.3.5.2. Lũ: 31
A. Sự hình thành lũ: 31
B. Ảnh hưởng: 32
ã Biện pháp khắc phục và phòng ngừa bão-lũ: . 33
I.3.5.3. Hạn hán: 34
A. Khái niệm: . 34
B. Nguyên nhân: 35
I.3.6. Sa mạc hóa: 38
I.3.5.1. Định nghĩa: 39
I.3.5.2. Nguyên nhân: 39
I.3.5.3. Hiện trạng: . 40
A. Thế giới: . 40
B. Việt Nam: . 41
I.3.5.4. Tác động: . 41
I.3.5.5. Biện pháp: 42
I.3.7. Hiện tượng sương khói : . 42
A. Sương khói kiểu London: . 42
B. Sương khói kiểu Los Angeles: 43
II. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU . 46
II.1. Tác động lên môi trườngluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Môi Trường: . 46
A. Tài nguyên đất: . 46
B. Tài nguyên nước: 47
Thế giới: . 47
Việt Nam: . 47
C. Tài nguyên không khí: 48
D. Sinh quyển: 49
a. Nguyên nhân biến đổi đa dạng sinh họcluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Sinh học chủ yếu do các hoạt động của con
người: . 49
b. Hiện trạng: . 49
II.2. Ảnh hưởng đến con người: . 50
A. Sức khỏe: . 50
Việt Nam: . 50
Thế giới: . 50
B. Kinh tếluận văn báo cáo chuyên ngành kinh tế: 51
Vấn đề của thế giới: . 51
Vấn đề của Việt Nam: 54
III. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT . 55
I.1. Phương hướng-Chiến lược: . 55
I.2. Biện pháp: 56
IV. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ: 56
V. NGUỒN THAM KHẢOTrích từ: http://********s.com

Tài liệu