Information
MỤC LỤC
I. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1
1. Biến đổi khí hậu là gì? 1
2. Biểu hiện của thay đổi khí hậu 1
3. Nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu 1
4. Hiện tượng và bản chất tăng nhiệt độ bề mặt trái đất 8
5. Hiện tượng và bản chất dâng cao mực nước đại dương 10
II. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI VIỆT NAM 11
1. Biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng đến đời sống của con người 13
2. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 14
3. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Việt Nam 17
III. NHỮNG VIỆC LÀM CẤP THIẾT ĐỂ NGĂN NGỪA VÀ ĐỐI PHÓ VỚI SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 21

Tài liệu