Information
LỜI NÓI ĐẦU
Khắp nơi trên đất nước Việt Nam ta, gần như nơi đâu cũng tồn tại những làng nghề truyền thống. Bên cạnh những làng nghề truyền thống đang có nguy cơ bị mất dần đi vì nhiều lý do thì nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp lại phát triển ngày càng mạnh mẽ. Hiện nay trên cả nước có khoảng 1490 làng nghề, trong đó có 300 làng nghề truyền thống. Hàng năm giá trị kinh tế từ sản phẩm xuất khẩu của các làng nghề khoảng 600 triệu USD. Bên cạnh lợi ích về kinh tế, làng nghề còn là nơi lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc đặc trưng. Với nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 9/6/2004 của chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn thì càc làng nghề tiểu thủ công nghiệp càng có điều kiện phát triển mạnh mẽ.
Các làng nghề tồn tại từ lâu đã góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, thu hút lao động, giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Bên cạnh đó, một vấn đề bức xúc nảy sinh từ khi tốc độ đô thị hoá gia tăng, đó là tình trạng ô nhiễm môi trường của các làng nghề. Hoạt động sản xuất của người dân ngày càng tăng trong nền cơ sở hạ tầng cũ kĩ, thấp kém. Sự thải ra môi trường quá sức chịu tải của môi trường khiến cho nảy sinh không ít vấn đề liên quan. Điều kiện vệ sinh không tốt, sản phẩm kém chất lượng và không an toàn là những vấn đề bức xúc và nhanh chóng cần được giải quyết.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn phát triển trong làng nghề cũng gặp không ít khó khăn khi vướng víu vào việc quy hoạch không rõ ràng. Điều này càng đặt ra thêm một yêu cầu cấp bách là làm sao phát triển làng nghề truyền thống một cách tốt nhất, và thu hút các doanh nghiệp phát triển để nâng cao lợi ích kinh tế, xã hội cho đất nước.


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1
I .Đặc điểm điều kiện tự nhiên xã Dương Liễu 2
1) Vị trí địa lý 2
2) Địa hình 2
3) Khí hậu 2
4) Thuỷ văn 2
5) Đất đai 3
II. Điều kiện kinh tế xã hội 3
.1. Dân số và lao động 3
.2. Cơ cấu kinh tế 3
.3. Thực trạng phát triển các ngành nghề và các lĩnh vực. 3
III. Phương pháp nghiên cứu 4
.1. Phương pháp đánh giá nhanh môi trường 4
2. Phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu. 5
IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5
1. Hiện trạng sản xuất tại làng nghề 5
a. Loại hình sản xuất 5
b. Công nghệ sản xuất 6
2. Hiện trạng môi trường làng nghề 9
a. Chất lượng môi trường nước 9
b. Chất lượng môi trường không khí 10
c. Chất thải rắn 11
3. Hiện trạng quản lý và quy hoạch làng nghề. 12
V: ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 16
1. Quy hoạch đối với một hộ sản xuất : 16
 Về không gian sản xuất: 16
 Về nước thải của hộ sản xuất 18
 Về vấn đề bã thải của hộ sản xuất: 18
.2. Quy hoạch cụm sản xuất: 19
.3. Quy hoạch sử dụng đất 19
.4. Quy hoạch hạ tầng kĩ thuật: 20
a. Giao thông 20
b. Thoát nước và vệ sinh môi trường 21
4. Cấp nước 21
5. Quy hoạch quản lý môi trường làng nghề: 21
VI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 23
Kết luận: 23
Khuyến nghị: 23
Tài liệu tham khảo:
23
Tài liệu