Information

VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM


I – MỞ ĐẦU

1 – Lý do chọn đề tài

Xã hội ngày càng phát triển, cùng theo đó là hàng loạt các vấn đề cần giải quyết. Hiện nay vấn đề về làm sao để bảo vệ môi trường sinh thái là vấn đề không chỉ diễn ra trên nước ta mà còn diễn ra trên toàn thế giới.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì vấn đề về môi trường ngày càng nghiêm trọng. Và hiện tượng ô nhiễm môi trương không phải chỉ diễn ra ở các nước phat triển mà ở cả các nước đang phát triển trong đó có đất nước Việt nam ta. Hiện nay ô nhiễm môi trường đang ngày càng trầm trọng hơn không chỉ ô nhiễm về không khí mà còn ô nhiễm về đất, nước và hậu quả mà chúng mang lại là ảnh hưởng rất nhiều về mọi mặt đối với cuộc sống của con người.
Các chất thải ngày càng nhiều và phong phú hơn, trong khi đó các biện pháp xử lý thì kém hiệu quả cùng với sự không quan tâm một cách chính đáng đã làm cho môi trường ngày một tồi tệ hơn. Vì vậy bảo vệ môi trường đang là một vấn đề cấp bách.
Dựa trên những bất cập trên chúng tôi quyết định chọn tiểu luận “ Vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam” để thấy rõ hơn về thực trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn.
2 – Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu đề thấy rõ được thực trạng về tình hình ô nhiễm tại nông thôn hiện nay. Và từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế việc ô nhiễm môi trường tại nông thôn, giúp cải thiện môi trường sinh thái tạo ra những điều kiện sống tốt hơn cho người dân sinh sống tại nông thôn.

MỤC LỤC

I – MỞ ĐẦU 1
1 – Lý do chọn đề tài 1
2 – Mục đích nghiên cứu 1
II – NỘI DUNG 2
1 – Các khái niệm 2
2 - Thực trạng 2
3 - Nguyên nhân 4
3.1 - Ảnh hưởng của hóa chất nông nghiệp 4
3.2 - Ảnh hưởng của chất thải chăn nuôi 5
3.3 - Ảnh hưởng của công nghiệp hóa 6
3.4 - Ảnh hưởng do chất thải sinh hoạt 7
3.5 - Ảnh hưởng do ý thức 8
4 – Hậu quả 8
5 – Giải pháp đề xuất 8
III – KẾT LUẬN 9
Tài liệu tham khảo: 11

Tài liệu