Information
LỜI MỞ ĐẦU

Trước hết, cần hiểu rằng, Mỹ học là một khoa học hợp thành của khoa học Triết học dựa trên cơ sở của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mỹ học là khoa học nghiên cứu toàn bộ qui luật, hiện tượng thẩm mỹ trong hoạt động của đời sống con người gồm khách thể thẩm mĩ, chủ thể thẩm mĩ và nghệ thuật. Trong đó, cái đẹp là phạm trù cơ bản và trung tâm, hình tượng là tiếng nói trọng tâm, lý tưởng thẩm mỹ là cơ sở để định hướng thẩm mỹ, nghệ thuật là thành tựu cao nhất của đời sống thẩm mĩ.
Khách thể thẩm mỹ là một hệ thống gồm 5 phạm trù khát quát toàn bộ hiện tượng, quy luật thẩm mỹ trong tự nhiên, xã hội và trong nghệ thuật. Đó là phạm trù cái đẹp, cái xấu, cía bi, cái hài, cái trác tuyệt. Tuy nhiên, trong một chừng mực nhất định, chúng ta chỉ bàn đến phạm trù cái đẹp. Một câu hỏi đặt ra là: Cái đẹp là gì. Tại sao cái đẹp lại được coi là phạm trù cơ bản và trung tâm của Mỹ học. Lý giải được điều này cũng có nghĩa khẳng định được vị trí của cái đẹp trong đời sống thẩm mỹ.


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
I. BẢN CHẤT CÁI ĐẸP 2
II. CÁC LĨNH VỰC BIỂU HIỆN CÁI ĐẸP 5
1. Cái đẹp trong tự nhiên 5
2. Cái đẹp trong xã hội 5
3. Cái đẹp trong nghệ thuật 6
III. VỊ TRÍ CỦA CÁI ĐẸP TRONG ĐỜI SỐNG THẨM MỸ 8
IV. LIÊN HỆ BẢN THÂN VỚI TƯ CÁCH TRÁC TUYỆT 10
KẾT LUẬN 12
Tài liệu