Information
MỤC LỤC
I. Khái niệm văn hóa,văn hóa ứng xử 1
1. Khái niệm 1
2. Bản chất ứng xử 2
II. Văn hoá nói 3
1. Nói bằng miệng 3
2. Kỹ năng lắng nghe 6
3. Nụ cười 8
4. Nói bằng mắt 9
5. Nói bằng tay 12
III. Văn hoá giao tiếp của người Việt Nam 14
TÀI LIỆU THAM KHẢO 20
Tài liệu