Information
Mục lục
Phần I. Lời mở đầu
Phần II. Nội dung
Chương I.Những nét chung về MHTM và thanh toán không dùng tiền mặt
1.Khái quát chung về NHTM.
1.1.Khái niệm về NHTM.
1.2.Hoạt động cơ bản của NHTM
1.3.Chức năng của NHTM
1.3.1.Trung gian tín dụng.
1.3.2.Trung gian thanh toán.
1.3.3.Tạo tiền qua hệ thống ngân hàng 2 cấp.
2.Thanh toán không dùng tiền mặt với sự phát triển của NHTM.
3.Những vấn đề cơ bản của thanh toán không dùng tiền mặt.
3.1.Bản chất của thanh toán không dùng tiền mặt.
3.2.Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt.
3.3.Các hình thức của thanh toán không dùng tiền mặt.
3.3.1.Thanh toán bằng séc.
3.3.2.Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi.
3.3.3.Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu.
3.3.4.Thanh toán bằng thư tín dụng.
3.3.5.Thanh toán bằng thẻ thanh toán.
4.Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Chương II.Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM Việt Nam.
1.Những đổi mới về thanh toán không dùng tiền mặt.
2.Thanh toán ngân hàng trong xu thế hội nhập.
Chương III.Định hướng phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM.
1.Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng.
2.Định hướng phát triển công nghệ và hệ thống thanh toán ngân hàng.
3.Định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn 2020.
4.Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
Phần III. Kết luận
Tài liệu