MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lí do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Bố cục đề tài 2
Chương 1 - Cơ sở lí luận 3
1.1. Ngân hàng thương mại 3
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 3
1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại 3
1.1.3. Phân loại ngân hàng thương mại 3
1.1.4. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 4
1.2. Tín dụng 4
1.2.1. Tín dụng ngân hàng 5
1.2.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 5
1.2.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 6
1.2.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng 7
1.2.1.4. Qui trình tín dụng Ngân hàng 8
1.2.2. Tín dụng ngắn hạn 12
1.2.2.1. Khái niệm tín dụng ngắn hạn 12
1.2.2.2. Đặc điểm của tín dụng ngắn hạn 12
1.2.2.3 Vai trò của tín dụng ngắn hạn 13
1.2.2.4. Nội dung của nghiệp vụ cho vay ngắn hạn 13
1.2.3 Tín dụng ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh 19
1.3 Hiệu quả tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh 19
1.3.1 Các chỉ tiêu xác định hiệu quả tín dụng 19
1.3.1.1 Chỉ tiêu huy động vốn 19
1.3.1.2 Chỉ tiêu dư nợ 20
1.3.1.3 Chỉ tiêu vòng quay của vốn 20
1.3.1.4 Chỉ tiêu nợ quá hạn 21
1.3.1.5 Những chỉ tiêu khác 23
1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng........................ .23
Chương 2 - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNo & PTNT HUYỆN EAH'LEO - TỈNH ĐẮK LẮK............................................. ............................................. .....29
2.1 Giới thiệu chung về NHNo & PTNT huyện EaH'Leo - tỉnh Đắk Lắk...... ...29
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển........................................... ................. ..29
2.1.2. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của NHNo&PTNT Huyện Ea H’Leo... 30
2.1.2.1. Vai trò của NHNo&PTNT huyện Ea H’Leo.................................... ....30
2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ.............................................. ......................... .30
2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của NHNo&PTNT huyện Ea H’Leo..... ...30
2.1.3.1.Những thuận lợi............................................. ........................................ 30
2.1.3.2. Những khó khăn............................................. ...................................... 31
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của NHNo&PTNT huyện Ea H’Leo..... 31
2.1.4.1. Ban giám đốc............................................ ............................................ 31
2.1.4.2. Phòng tín dụng.................... .................................................. ............... 32
2.1.4.3. Phòng kế toán – Ngân quỹ............................................ ....................... 33
2.1.5. Tình hình chung về lao động của ngân hàng........................................... 33
2.1.6. Tình hình nguồn vốn của NHNo&PTNT Ea H’leo............................... ..34
2.1.7. Tình hình tài chính của ngân hàng............................................. ........... ...34
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện EaH'Leo........................................... ........... 36
2.2.1. Tình hình cho vay ngắn hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Ea H’Leo – Tỉnh Đăk Lăk.............................................. ........................................ 36
2.2.2. Hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện EaH’Leo......................................... ... .........41
2.2.2.1 Chính sách và quy trình cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh của NHNo&PTNT......................................... .................................................. ....... ..41
2.2.2.2 Hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện EaH’Leo......................................... ......... ...43
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Ea H’Leo – Tỉnh Đăk Lăk qua các năm 2007 - 2008.............................................. .................................................. ................... 45
Chương 3 - CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT HUYỆN EAH'LEO - TỈNH ĐĂK LĂK............................ .......48
3.1 Phương hướng hoạt động của chi nhánh NHNo & PTNT huyện EaH'Leo - tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới............................................. ................... ....48
3.1.1 Tác động của nền kinh tế đến hoạt động của chi nhánh NHNo & PTNT huyện EaH'Leo - tỉnh Đắk Lắk............................................. ............................ .48
3.1.2 Định hướng hoạt động của chi nhánh NHNo & PTNT huyện EaH'Leo - tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới............................................. .................... ...48
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh tại NHNo&PTNT huyện EaH'Leo - Tỉnh Đắk Lắk............................................ ....49
3.2.1. Nâng cao năng lực cán bộ tín dụng............................................ .............. 49
3.2.2. Tăng cường kiểm tra giám sát tín dụng............................................ ...............49
3.2.3. Đa dạng hóa sản phẩm............................................ .........................................50
3.2.4 Các giải pháp về vốn............................................. ....................................... ....50
3.2.5 Các giải pháp về cho vay............................................... ............................. ......51
3.2.6 Các giải pháp về tình hình dư nợ.............................................. ............... .........52
3.2.7 Các giải pháp về tình hình thu nợ.............................................. ............ ...........52
3.2.8. Các giải pháp về tình hình nợ quá hạn............................................. ...... .........53
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................ .......................................


PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài
Là một quốc gia có nền sản xuất nông nghiệp lâu đời, gần 80% dân số hoạt động trong lĩnh vực này, vì thế việc phát triển nông nghiệp giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế ở nước ta. Đảng và nhà nước ta đã xác định “Sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có vai trò cả trước mắt và lâu dài, làm cơ sơ để ổn định và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”
Năm 2007,Việt Nam chính thức gia nhập WTO_Tổ chức thương mại thế giới. Đây là bước ngoặc quan trọng đánh dấu sự chuyển hướng lớn lao của nền kinh tế. Các doanh nghiệp Việt Nam chính thức bắt đầu thời kỳ cạnh tranh khốc liệt “cá lớn nuốt cá bé”. Trong môi trường kinh doanh phức tạp và đầy biến động ấy để có thể tồn tại được không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và không ngừng nâng cao cả số lượng và chất lượng. Và ngân hàng cũng không thể nằm ngoài qui luật đó.
Hiện nay, các ngân hàng ngày càng mở rộng cả về qui mô lẫn chất lượng. cùng với các chính sách đất đai, chính sách đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, các chính sách kinh tế xã hội,… Ngân hàng đã có những hoạt động phong phú như nhận tiền gửi, chuyển tiền, cho vay,… Để đẩy mạnh giao dịch, thuận tiện hơn cho người dân và nhằm tạo cho người dân có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư và phát triển năng lực sản xuất. ngoài ra, ngân hàng còn có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, đẩy lùi lạm phát, phát triển thị trường ngoại hối,…
Trong đó tín dụng là hoạt động kinh doanh chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng mà dịch vụ chủ yếu là cho vay như ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Eah’leo. Đây là lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó công tác đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng là rất quan trọng, đặc biệt là tín dụng ngắn hạn vì loại hình tín dụng này chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn cho vay của ngân hàng
Căn cứ vào tình hình thực tế cùng với vốn kiến thức tích lũy được trong quá trình học tập cũng như được tiếp cận thực tế tại đơn vị thực tập đã cho tôi nhận thấy được tầm quan trọng của tín dụng đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng vì thế tôi chọn đề tài”Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Eah’leo – Đăk Lăk ” làm đề tài nghiên cứu.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Tìm hiểu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về tín dụng, hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng thương mại.
- Tìm hiểu thực trạng tín dụng và hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk.
- Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng nói chung và hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Hoạt động tín dụng ngắn hạn trong ngân hàng thương mại.
- Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ea h’Leo, Tỉnh Đăk Lăk.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp được sử dụng là phương pháp phân tích thống kê, phương pháp mô hình hóa, phương pháp so sánh trên cơ sở sử dụng các dữ liệu thứ cấp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ea h’Leo, Tỉnh Đăk Lăk.
5. Bố cục đề tài
Chương 1 - Cơ sở lý luận
Chương 2 - Thực trạng hoạt động tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh của NHNo & PTNT huyện EaH'Leo - Tỉnh Đắk Lắk
Chương 3 - Các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh tại NHNo&PTNT huyện EaH'Leo - Tỉnh Đắk Lắk
Chương 4 - Kết luận
Chương 1 - CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1. Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại (NHTM) là doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng- Một tổ chức cung ứng vốn chủ yếu và hữu hiệu của nền kinh tế.
Luật tín dụng do Quốc hội khóa X thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997, định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan”.
Luật ngân hàng nhà nước qui định: “Hoạt động ngân hàng là hoat động kinh doanh tiền tệ và nghiệp vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán”.
1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại
Chức năng trung gian tài chính, bao gồm trung gian tín dụng và trung gian thanh toán giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế.
Chức năng tạo tiền, tức là chức năng tạo ra bút tệ góp phần gia tăng khối tiền tệ cho nền kinh tế.
Chức năng “sản xuất” bao gồm huy động và sử dụng các nguồn lực để tạo ra “sản phẩm” và dịch vụ ngân hàng cung cấp cho nền kinh tế.
1.1.3. Phân loại ngân hàng thương mại
1.1.3.1 Dựa vào hình thức sở hữu
Ngân hàng thương mại nhà nước (ngân hàng ngoài quốc doanh): Là ngân hàng thương mại do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức hoạt động kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế của Nhà nước
Ngân hàng thương mại cổ phần: Là ngân hàng thương mại được thành lập dưới hình thác công ty cổ phần, trong đó các doanh nghiệp Nhà nước, các tổ cức tin dụng, các tổ chức khác và các cá nhân cùng góp vốn theo qui định của ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng liên doanh: Là ngân hàng được thành lập bằng vốn góp của bên Việt Nam và bên nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Ngân hàng liên doanh là một pháp nhân Việt Nam, có trụ sở chính tại Việt Nam, hoạt động theo giấy phép thành lập và theo các qui định liên quan của pháp luật.
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền và nghĩa vụ do pháp luật Việt Nam qui định, hoạt động theo giấy phép mở chi nhánh và các qui định liên quan của pháp luật Việt Nam
1.1.3.2. Dựa vào quan hệ tổ chức
Dựa vào quan hệ tổ chức, có thể chia ngân hàng thương mại thanh ngân hàng hội sở, ngân hàng chi nhánh (cấp 1,2) và phòng giao dịch. Ngân hàng hội sở là nơi tập trung quyền lực cao nhất và là nơi cung cấp đầy đủ hơn các dịch vụ ngân hàng trong khi ngân hàng chi nhánh và phòng giao dịch có qui mô nhỏ hơn và cung cấp không đầy đủ tất cả các giao dịch mà chỉ tập trung vào các giao dich cơ bản như huy động vốn, thanh toán và cho vay.