Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
TÓM TẮT NỘI DUNG
5
PHẦN A: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 7
I. Cơ sở lý luận chung về chính sách tiền tệ: 7
1. Khái niệm: 7
2. Cơ sở của chính sách tiền tệ: 7
3. Hệ thống điều tiết vĩ mô của NHTW 9
4. Con đường dẫn truyền tác động của chính sách tiền tệ: 23
5. Hỗn hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài chính: 26
II. Kinh nghiệm ở một số nước: 27
1. Kinh nghiệm của quỹ dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) 27
2. Kinh nghiệm của NHTW Đức 28
3. Kinh nghiệm của NHTW Nhật 30
PHẦN B: THỰC TIỄN THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM. 32
I. Thực tiễn thực thi chính sách tiền tệ của VN trong thập kỉ 90. 32
1. Nhận định chung. 32
2. Nội dung của chính sách tiền tệ. 34
3. Đánh giá chính sách tiền tệ ở Việt Nam. 51
4. Những giải pháp đề xuất đối với chính sách tiền tệ của Việt Nam. 55
II. Nội dung định hướng chính sách tiền tệ đến năm 2005. 57
1. Về mục tiêu của chính sách tiền tệ. 57
2. Về việc điều hành khối lượng tiền cung ứng. 59
3. Về chính sách tín dụng. 60
4. Về chính sách quản lý ngoại hối và tỷ giá: 62
5. Về tín dụng đối với ngân sách Nhà nước: 63
6. Về việc xử lý lãi suất: 63
7. Các biện pháp hỗ trợ: 64
KẾT LUẬN 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
Tài liệu