Information

TÓM TẮT


Ngay từ khi ra đời và phát triển đến nay, NHNo & PTNT Việt Nam không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động và đã có chi nhánh tại hầu hết các huyện thị trên khắp cả nước. Nguồn vốn của ngân hàng luôn đến tay người dân kịp thời góp phần thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của nước nhà. Trong đó, chi nhánh NHNo & PTNT Chợ Mới dưới sự quản lý, chỉ đạo của NHNo & PTNT tỉnh An Giang đã không ngừng phát triển, hoạt động kinh doanh luôn tăng trưởng và đạt chỉ tiêu cấp trên đề ra. Hiện nay, sự xuất hiện của hàng loạt các chi nhánh ngân hàng khác trên địa bàn đã tạo ra một sự cạnh tranh gay gắt. Vì thế, để giữ vững và mở rộng thị phần, chi nhánh phải luôn tự đổi mới, thích ứng với những thay đổi của thị trường. Nguồn vốn hoạt động của chi nhánh luôn được đảm bảo do những biện pháp thu hút nguồn vốn từ bên ngoài (từ dân cư và các tổ chức kinh tế khác) phát huy hiệu quả khá tốt. Kết quả: nguồn vốn huy động tăng dần mỗi năm: năm 2007 là 129.185 triệu đồng, năm 2008 là 149.934 triệu đồng và năm 2009 là 157.748 triệu đồng.
Hoạt động tín dụng ngắn hạn là hoạt động chủ yếu của chi nhánh, do đó doanh số cho vay, thu nợ và dư nợ ngắn hạn đều chiếm trên 75% tổng doanh số cho vay, thu nợ và dư nợ của chi nhánh.
- Doanh số cho vay ngắn hạn: năm 2007 là 369.216 triệu đồng, năm 2008 là 476.196 triệu đồng và năm 2009 là 564.314 triệu đồng với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng từ 18% đến 29%.
- Doanh số thu nợ ngắn hạn: năm 2007 là 308.352 triệu đồng, năm 2008 là 402.636 triệu đồng và năm 2009 là 558.237 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 30,58% đến 38,65%.
- Dư nợ ngắn hạn: năm 2007 là 248.494 triệu đồng, năm 2008 là 277.779 triệu đồng và năm 2009 là 283.857 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 2% đến 11% mỗi năm. Do hiểu rõ kinh nghiệm sản xuất và tình hình tài chính của người dân, chi nhánh đã xác định được những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trả nợ trễ hạn làm tăng nợ quá hạn, từ đó có nhiều biện pháp khắc phục đạt hiệu quả cao: kết hợp ngân hàng với chính quyền địa phương và các phòng ban chức năng; thường xuyên thăm hỏi và tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng,… Tuy nợ quá hạn của chi nhánh trong năm 2008 tăng nhanh nhưng bước sang năm 2009 nợ quá hạn đã giảm xuống, chứng tỏ công tác thu hồi và xử lý nợ quá hạn trong cho vay ngắn hạn của chi nhánh phát huy hiệu quả tốt.
Đề tài nghiên cứu tập trung phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn của chi nhánh để có thể phản ánh hoạt động này trong giai đoạn 2007 – 2009 từ đó đề xuất một số biện pháp khắc phục những tồn tại giúp chi nhánh mở rộng hoạt động tín dụng trong an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.
Đề tài nghiên cứu bao gồm 3 chương:
- Chương I: GIỚI THIỆU
- Chương II: TÍN DỤNG – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
- Chương III: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT CHỢ MỚI
- KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
Tài liệu