Information
MỤC LỤC Trang
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Ý nghĩa 2
6. Cấu trúc bài nghiên cứu 2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
1.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của ngân hàng thương mại 3
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 4
1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại 4
1.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại 5
1.2. Khái niệm về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 5
1.2.1. Khái niệm 5
1.2.2. Mục đích của phân tích hiệu quả họat động kinh doanh 5
1.2.3. Đối tượng của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 5
1.2.4. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 6
1.3. Phương pháp và các chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh 6
1.3.1. Vốn của bản thân ngân hàng thương mại 6
1.3.2. Chất lượng tài sản Có 7
1.3.3. Năng lực quản lý 8
1.3.4. Khả năng sinh lời 9
1.3.5. Khả năng thanh toán 10
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH AN GIANG 12
2.1. Giới thiệu chung về NH TMCP Á Châu 12
2.2. Sự hình thành và phát triển của ACB An Giang 12
2.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của ACB An Giang 13
2.4. Các hoạt động chủ yếu của ACB An Giang 15
2.5. Phương hướng phát triển hoạt động của ACB An Giang 16
2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh 17
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH AN GIANG 19
3.1. Nguồn vốn hoạt động của ACB AN Giang 19
3.1.1. Phân tích tình hình huy động vốn của ACB An Giang 19
3.1.2. Phân tích vốn điều hòa của ACB An Giang 22
3.2. Phân tích chất lượng tài sản Có tại ACB An Giang 23
3.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản Có tại ACB An Giang 23
3.2.2. Phân tích chất lượng tín dụng tại ACB An Giang 25
3.2.3. Đánh giá chất lượng tài sản Có tại ACB An Giang 33
3.3. Phân tích năng lực quản lý tại ACB An Giang 35
3.4. Phân tích khả năng sinh lời tại ACB An Giang 38
3.5. Phân tích khả năng thanh toán tại ACB An Giang 44
3.6. Đánh giá chung 46
3.6.1. Khó khăn và thuận lợi của ACB An Giang 46
3.6.2. Kết quả chính 48
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 50
4.1. Định hướng phát triển của NHTMCP Á Châu 50
4.2. Những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 50
4.2.1. Đẩy mạnh hiệu quả huy động vốn tại chỗ 50
4.2.2. Nâng cao hơn nữa chất lượng tài sản Có 52
4.2.3. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu nhập 52
4.2.4. Giảm chi phí 53
4.2.5. Tăng cường chất lượng nguồn năng lực 54
4.2.6. Hoàn thiện Ngân hàng điện tử 54
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55
1. Kết luận 55
2. Kiến nghị 55
Tài liệu