Information

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1 – KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG 1
1. Thông tin chung 1
2. Lịch sử hình thành 1
3. Hội đồng quản trị và ban điều hành 2
3.1. Hội đồng quản trị 3
3.2. Ban điều hành 3
4. Chính sách nhân sự 3
5. Sản phẩm dịch vụ chính 5
6. Định hướng và mục tiêu của SCB 5
PHẦN 2 – ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SCB 6
1. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6
1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của SCB năm 2005 và 2006 6
1.2. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Nội năm 2006 và 2007 8
2. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh SCB năm 2007 11
2.1. Nguồn vốn 12
2.1.1 Vốn huy động 12
2.1.2 Vốn và các quỹ 14
2.1.3 Ngồn vốn khác 14
2.2. Tài sản 14
2.2.1 Tồn quỹ, tiền gửi tại NHNN và các TCTD khác 15
2.2.2 Hoạt động tín dụng và đầu tư 15
2.2.3 Tài sản cố định và các tài sản có khác 16
2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 17
2.3.1 Lợi nhuận trước thuế 17
2.3.2 Hoạt động dịch vụ 17
2.4. Các hoạt động khác 18
2.4.1 Về quản trị điều hành 18
2.4.2 Phát triển mạng lưới 18
2.4.3 Quảng cáo và tiếp thị các chương trình xã hội 19
2.4.4 Công tác nhân sự và đào tạo 19
PHẦN 3- ĐÁNH GIÁ CHUNG 20
KẾT LUẬN
Tài liệu