Information

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
VÀ CÁC CÔNG CỤ CỦA NÓ
I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

1. Khái niệm về CSTT&Vai trò của chính sách tiền tệ. 2
2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ 3
3. Nội dung của chính sách tiền tệ. 5
II. CÁC CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ.
1. Các công cụ trực tiếp.
2. Các công cụ gián tiếp 8
3. Kinh nghiệm về các chính sách tiền tệ trên thế giới 10
PHẦN II: THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
Ở VIỆT NAM
I. BỐI CẢNH CHUNG
II. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN

1. Giai đoạn 1986 - 1988 13
2. Giai đoạn 1989 - 1991 13
3. Giai đoạn 1992 - 1995 13
4. Giai đọan 1996 - 2000. 14
III. CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỜI GIAN QUA.
1. Một số thành tựu của CSTT trong thời gian qua. 16
2. Những kết quả đạt được do việc xd & thực thi CSTT đúng hướng,
phù hợp với diễn biến của nền kinh tế. 17
IV. NHỮNG TỒN TẠI TRONG SỬ DỤNG CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH
TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM& NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại trong cơ chế lãi suất hiện hành. 20
2. Tỷ lệ tín dụng trung, dài hạn tăng không tương xứng với tốc độ tăng
nguồn huy động các loại vốn này. 21
3. Tái cấp vốn và kiểm soát lượng tiền cung ứng. 21
4. Những tồn tại trong quy chế dự trữ bắt buộc. 22
5. Những tồn tại trong tổng nguồn vốn huy động và mức dư nợ cho vay
nền kinh tế bị tăng chậm. 22
PHẦN III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

1. Chuyển đổi công cụ chính sách tiền tệ từ trực tiếp sang gián tiếp 23
2. Phát triển thị trường tiền tệ 25
3. Cải cách hệ thống ngân hàng 26
4. Các điều kiện khác. 28
KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo
Tài liệu