Information

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
I Chứng khoán

1.1 Khái niệm về chứng khoán 2
1.2 . Phân loại chứng khoán 2
II. Thị trường chứng khoán.
2.1. Khái niệm thị trường chứng khoán 2
2.2. Cơ cấu của thị trường chứng khoán 4
CHƯƠNG II:THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
I . Sự cần thiết của thị trường chứng khoán tại Việt Nam

II. Những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam
2.1. Thuận lợi 5
2.2. Khó khăn 6
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM
KẾT LUẬN
Tài liệu