Information

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA
I. Khái quát về chính sách tiền tệ quốc gia :

1. Khái niệm : 2
2.Sự cần thiết của chính sách tiền tệ : 2
3.Vai trò của chính sách tiền tệ quốc gia : 2
4.Đặc trưng của chính sách tiền tệ : 2
4.1.Chính sách tiền tệ là một bộ phận hữu cơ cấu thành chính sách tài chính quốc gia. 2
4.2.Chính sách tiền tệ là công cụ thuộc tầm vĩ mô 3
5.Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế – tài chính khác : 4
6.Quyết định và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia : 4
7.Vị trí của chính sách tiền tệ quốc gia : 4
8.Nhiệm vụ của chính sách tiền tệ : 5
II.Mục tiêu của chính sách tiền tệ :
2.1.Mục tiêu cuối cùng : 5
2.1.1. ổn định giá cả : 5
2.1.2. Tăng trưởng kinh tế : 6
2.1.3.Tạo việc làm, giảm thất nghiệp 7
2.1.4.Mối quan hệ giũa các mục tiêu cuối cùng : 8
2.2.Mục tiêu trung gian : 9
2.3.Mục tiêu hoạt động : 10
2.3.1.Lãi suất liên ngân hàng : 10
2.3.2.Dự trữ không vay : 11
2.3.3.Dự trữ đi vay : 11
III.Các công cụ của chính sách tiền tệ :
3.1.Công cụ trực tiếp : 11
3.2.Công cụ gián tiếp : 14
3.2.1.Dự trữ bắt buộc : 14
3.2.2.Chính sách tái chiết khấu : 18
3.2.3.Nghiệp vụ thị trường mở : 19
PHẦN II: CÁC GIẢI PHÁP THỰC THI MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH
TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM
I.Tình hình thực thi mục tiêu chính sách tiền tệ ở Việt Nam từ 1990 – nay :

1.Mục tiêu của chính sách tiền tệ : 22
2.Điều hành chính sách tiền tệ : 22
3.Sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ : 23
3.1.Hạn mức tín dụng 24
3.2.Dự trữ bắt buộc 24
3.3.Tái cấp vốn : 26
3.4.Nghiệp vụ thị trường mở : 26
3.5.Lãi suất : 27
3.6.Tỷ giá : 28
II.Các biện pháp thực thi mục tiêu chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay :
2.1.Giải pháp đối với công cụ trực tiếp : 29
2.1.1.Công cụ lãi suất : 29
2.1.2.Công cụ tỷ giá hối đoái : 30
2.2.Giải pháp đối với công cụ gián tiếp : 30
2.2.1.Công cụ dự trữ bắt buộc : 30
2.2.2.Công cụ tái cấp vốn : 31
2.2.3.Công cụ nghiệp vụ thị trường mở : 31
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tài liệu