Information

MỞ ĐẦU
Trong giai đoạn hiện nay, khi mà thực tiễn phát triển kinh tế của Việt Nam đang dần hội nhập với thế giới, sự phát triển của thị trường tài chính là một đòi hỏi tất yếu. Thị trường tài chính trực tiếp mà điển hình là thị trường chứng khoán, những năm gần đây đã được cung cấp các yếu tố như môi trường pháp lý , tổ chức trung gian hỗ trợ phát triển để tạo ra kênh huy động vốn mới cho nền kinh tế. Nhưng nó vẫn cần có thời gian phát triển ổn định để thực hiện chức năng này. Do vậy, nhiệm vụ hàng đầu mà nền kinh tế đặt ra là huy động vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đang đặt lên vai các ngân hàng thương mại (NHTM) - thị trường tài chính gián tiếp điển hình nhât, với tư cách là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế .
Sự ra đời của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài ra đời làm cho quá trình cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng mạnh mẽ hơn bao giờ hết , trong đó sự giành giật thị phần từ nguồn vốn huy động từ dân cư đang có xu hướng giảm trong khối ngân hàng thương mại nhà nước so với các ngân hàng khác.Ngân hàng NHNo chi nhánh Tây Hồ nằm trong khối chi nhánh của một trong những ngân hàng thương mại nhà nước đứng ở tốp đầu nên vấn đề huy động vốn trong dân cư cũng được chi nhánh đặc biệt quan tâm.
Vì những lý do trên, em đã chon đề tài: “Mở rộng huy động tiền gửi dân cư ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo) chi nhánh Tây Hồ" làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm 3 chương:
Chương 1: Hoạt động huy động vốn tiền gửi dân cư của ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng mở rộng huy động tiền gửi dân cư ở NHNo chi nhánh Tây Hồ
Chương 3: Giải pháp tăng cường và một số kiến nghị về mở rộng huy động vốn tiền gửi dân cư ở NHNo chi nhánh Tây Hồ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỞ RỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Các hoạt động của ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
1.1.2.2. Hoạt động tín dụng và đầu tư
1.1.2.3. Các hoạt động khác
1.2. Huy động tiền gửi dân cư ở NHTM
1.2.2. Vai trò huy động tiền gửi dân cư ở NHTM
1.2.2.1. Đặc điểm nguồn tiền gửi dân cư
1.2.2.2. Vai trò huy động tiền gửi dân cư của NHTM
1.2.3 Các hình thức huy động tiền gửi dân cư của ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Huy động tiền gửi tiết tiết kiệm dân cư
a. Theo kỳ hạn
b. Theo loại tiền
c. Theo phương thức trả lãi
d. Theo phương thức nộp gốc
1.2.3.2. Huy động dưới hình thức phát hành giấy tờ có giá
1.2.3.3. Huy động dưới hình thức mở tài khoản thanh toán cá nhân
1.3. Mở rộng huy động tiền gửi dân cư ở NHTM
1.3.1. Khái niệm mở rộng huy động tiền gửi dân cư của NHTM
1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh mức độ mở rộng huy động tiền gửi dân cư
1.3.3. Các nhân tố tác động đến huy động tiền gửi dân cư của NHTM
1.3.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.3.2. Nhân tố chủ quan

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ Ở NHNo CHI NHÁNH TÂY HỒ
2.1. Khái quát về NHNo chi nhánh Tây Hồ
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo chi nhánh Tây Hồ
2.1.2. Bộ máy tổ chức của NHNo chi nhánh Tây Hồ
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo chi nhánh Tây Hồ giai đoạn 2005- 2007
2.1.3.1. Tình hình huy động vốn của chi nhánh NHNo Tây Hồ
2.1.3.2. Tình hình sử dụng vốn của NHNo chi nhánh Tây Hồ
Hoạt động cho vay
Tình hình dư nợ của NHNo chi nhánh Tây Hồ
Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế của NHNo chi nhánh Tây Hồ
Hoạt động bảo lãnh
Các hoạt động dịch vụ
2.2. Thực trạng mở rông huy động tiền gửi dân cư ở NHNo chi nhánh Tây Hồ
2.2.1. Cơ cấu huy động tiền gửi dân cư ở NHNo chi nhánh Tây Hồ
2.2.2. Tình hình mở rộng huy động tiết kiệm dân cư
2.2.3. Huy động tiền gửi dân cư thông qua phát hành giấy tờ có giá ở NHNo chi nhánh Tây Hồ
2.3. Đánh giá huy động tiền gửi dân cư ở NHNo chi nhánh Tây Hồ
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ Ở NHNo CHI NHÁNH TÂY HỒ
3.1. Định hướng phát triển của NHNo chi nhánh Tây Hồ đến năm 2010
3.2. Giải pháp mở rộng huy động tiền gửi dân cư ở NHNo chi nhánh Tây Hồ
3.2.1. Đa dạng hóa các hình thức huy động tiền gửi dân cư
3.2.2. Mở rộng mạng lưới hoạt động
3.2.3. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
Tài liệu