Information

MỤC LỤC
Lời mở đầu


Phần I Tìm hiểu chung về lãi suất

I. Khái niệm, vai trò và nguyên tắc hình thành lãi suất

1. Khái niệm 3

2. Vai trò của lãi suất 3

3. Nguyên tắc hình thành lãi suất 4

II.Chính sách lãi suất


Phần II. Thực trạng về chính sách lãi suất ở Việt Nam từ những năm 90 Cho đến nay
I.Sơ lược việc điều hành, cải tiến lãi suất trong thời gian qua


1.Trước tháng 3/1989 ,thời kỳ lãi suất âm 6

2.Từ tháng 3/1989 ,thời kỳ chuyển từ lãi suất âm sang lãi suất dương 6

3.Từ 1/10/1993 ,thời kỳ vừa áp dụng lãi suất trần vừa áp dụng lãi suất thoả thuận 7

4.Từ 1/1/1996 ,thời kỳ áp dụng lãi suất trần 7

5.Từ 7/2000 –Một bước tiến mới trong việc hình thành lãi suất cơ bản 9

II Đánh giá những sai lầm trong việc điều hành chính sách lãi suất từ những năm 90 Cho đến nay

Phần III: Một số các giải pháp trong điều hành chính sách lãi suất ở Việt Nam

Kết luận 16


Tài liệu