MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
Lời nói đầu 4
Chương I: Tổng quan về ngân hàng điện tử 6
I. Sơ lược về ngân hàng điện tử 6
1. Sự thay đổi cơ bản trong ngành ngân hàng và khái niệm về dịch vụ ngân hàng điện tử 6
2. Các phương tiện kỹ thuật của dịch vụ "Ngân hàng điện tử" 8
2.2 Thiết bị thanh toán điện tử 9
2.3 Máy tính, mạng nội bộ, mạng liên nội bộ, mạng liên ngân hàng 10
2.4 Internet và Web 10
3. Những tiến bộ do dịch vụ Ngân hàng điện tử mang lại 11
3.1 Lợi ích cho ngân hàng 11
3.1.1 Giảm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh 11
3.1.2. Đa dạng hoá dịch vụ và sản phẩm 12
3.1.3. Cạnh tranh và tồn tại 13
3.2. Lợi ích cho khách hàng 13
3.3. Lợi ích đối với toàn thể nền kinh tế 14
II. Đối tượng và những điều kiện tiên quyết tham gia dịch vụ 15
1 Các ngân hàng thương mại 15
1.1. Vai trò của các ngân hàng thương mại 15
1.2. Điều kiện tiên quyết để tham gia hệ thống dịch vụ "Ngân hàng điện tử" của các ngân hàng thương mại 16
1.2.1 Hạ tầng cơ sở công nghệ 17
1.2.2 Vấn đề an toàn và bảo mật 17
1.2.3 Hệ thống tuyên truyền giáo dục khách hàng 18
2. Khách hàng 19
2.1. Đặc điểm chung hiện nay của người tiêu dùng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử 19
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định của người tiêu dùng 19
3. Các quy định của Nhà nước 20
1. "Ngân hàng điện tử " trên thế giới 23
2. Dịch vụ "Ngân hàng điện tử" ở một số nước 24
2.1 Trung Quốc 24
2.2 Các nước ASEAN 25
2.2.1. Singapore 25
2.2.2. Malaysia 26
2.2.3. Philippin 26
I. Sơ lược hệ thống các ngân hàng Việt Nam 28
1. Cơ cấu và tổ chức của các ngân hàng Việt Nam 28
2. Sơ lược hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam 30
II. Thực trạng triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam 33
1. Quá trình phát triển hệ thống thanh toán của ngân hàng ở Việt Nam 33
2. Các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử: 36
2.1 Thanh toán thẻ 36
Bảng 6: Số lượng thẻ phát hành và trị giá giao dịch 44
2.3 ATM và dịch vụ rút tiền tự động 44
2.4 Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại và Internet 47
2.5 Thị trường điện tử liên ngân hàng 51
2.5.1 Hệ thống liên ngân hàng trung ương - Interbank 51
2.5.2. Hệ thống liên ngân hàng cục bộ - Intrabank 51
2.5.3. Hệ thống liên ngân hàng quốc tế -S.W.I.F.T 52
III. Đánh giá tiềm năng thị trường dịch vụ ngân hàng điện tử 52
1. Khảo sát thị trường 53
1.1 Độ tuổi 53
1.3. Nghề nghiệp 54
1.4 Tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân, thói quen tiêu dùng và tiết kiệm 55
1.5. Nhận thức về dịch vụ tài chính ngân hàng 56
2. Nhu cầu về dịch vụ ngân hàng điện tử 57
2.1 Nhu cầu thiết yếu: 57
2.2. Nhu cầu thứ yếu 60
3. Đánh giá chung tình hình hiện tại của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong việc triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử 61
3.1 Nhu cầu thị trường 61
3.2 Kinh tế pháp lý và chính trị xã hội 62
3.3. Công nghệ và nhân lực 63
I. Xu hướng phát triển ngân hàng điện tử ở Việt Nam 65
1. Xu hướng trước mắt 65
Bảng 13: Tình hình phát triển E - BANKING ở ASEAN 65
2 Xu hướng lâu dài 68
II. Một số kiến nghị giải pháp cho việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam 69
1. Kiến nghị giải pháp vĩ mô 70
1.1. Cải cách nâng cao hệ thống quản lý ngân hàng 70
1.3. Đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin 73
II. Kiến nghị giải pháp vi mô 75
1. Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống khách hàng 75
2. Xây dựng chiến lược đầu tư thực hiện ngân hàng điện tử 78
4. Thiết kế trang chủ và tận dụng tiến bộ của trang chủ 81
Kết luận 82

Lời nói đầu

Trong những thập niên gần đây, sự phát triển của khoa học công nghệ mà đặc biệt là công nghệ thông tin và khoa học viễn thông đã làm một cuộc cách mạng trong thương mại. Các phương pháp kinh doanh truyền thống đã và đang dần dần được thay thế bằng một phương pháp mới. Đó chính là thương mại điện tử mà "xương sống" của nó là công nghệ thông tin và Internet.

Thương mại điện tử đã đưa ra một giải pháp hữu hiệu, một hướng đi trực tiếp trong việc trao đổi thông tin , hàng hoá, dịch vụ và mở rộng quy mô thị trường, thị trường không biên giới. Chính cuộc cách mạng về quy mô thị trường này đã trở thành động lực cho một cuộc cách mạng trong ngành ngân hàng hướng tới một hệ thống thanh toán phù hợp với yêu cầu của thị trường thương mại điện tử. Điều này đã tạo ra một dịch vụ ngân hàng mới, dịch vụ ngân hàng điện tử.

Để hội nhập với các tổ chức khu vực và quốc tế như ASEAN, AFTA, APEC chuẩn bị cho tiến trình ra nhập WTO, việc tìm kiếm một giải pháp toàn diện chuyên nghiệp nhằm tiến hành thương mại điện tử, hoà nhập với nền kinh tế toàn cầu là một điều hết sức bức thiết đối với đất nước ta. Đi đôi với xu hướng chiến lược toàn cầu của quốc gia, ngành ngân hàng Việt Nam cũng đã có những bước đi đáng kể. Đầu tiên phải kể đến là sự xoá bỏ độc quyền nhà nước trong hệ thống ngân hàng. Tiếp đến là công cuộc đổi mới cải tiến hệ thống ngân hàng. Bên cạnh dịch vụ tín dụng truyền thống, dịch vụ ngân hàng tiêu dùng đã xuất hiện và đạt được những thành công đáng kể. Dịch vụ tài chính cho cá nhân này rất đa dạng, bao gồm rút tiền tự động, chuyển tiền, thanh toán thẻ, thanh toán qua mạng...Đó chính là bằng chứng của sự hình thành và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam.

Trong bài khoá luận này, tôi xin trình bày một số khái niệm cơ bản về dịch vụ ngân hàng điện tử, hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam.