MỤC LỤC

Trang
Lời nói đầu 1
Chương I: Hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại 3
1. Khái niệm và vai trò của cho vay 3
1.1. Khái niệm cho vay 3
1.2. Vai trò của cho vay 8
2. Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại 10
2.1. Cho vay ngắn hạn 10
2.2. Cho vay trung và dài hạn 11
2.3. Cho vay có đảm bảo 13
2.4. Cho vay không có đảm bảo 14
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 14
3.1. Nhân tố từ phía ngân hàng 14
3.2. Nhân tố từ phía khách hàng 17
3.3. Các nhân tố khách quan bên ngoài 19
Chương II: Thực trạng hoạt động cho vay tại chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò 20
1. Khái quát về chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò 20
1.1. Nhiệm vụ và bộ máy tổ chức kinh doanh của chi nhánh 20
1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh 21
2. Thực trạng hoạt động cho vay tại chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò 29
2.1. Khái quát cơ sở pháp lý về cho vay 29
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tại chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò 31
2.3. Đánh giá khái quát thực trạng cho vay tại chi nhánh 41
Chương III: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tại chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò 49
1. Phương hướng phát triển của chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò trong thời gian tới 49
2. Một số giải pháp mở rộng cho vay tại chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò 55
2.1. Công tác huy động vốn 55
2.2. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay 56
2.3. Đa dạng hoá các hình thức cho vay 59
2.4. Điều hành linh hoạt lãi suất 59
2.5. Cải tiến quy trình tín dụng 60
2.6. Thực hiện tốt chính sách marketing 62
2.7. Nâng cao chất lượng các dịch vụ 63
2.8. Coi trọng công tác tổ chức cán bộ 64
2.9. Xây dựng văn hoá kinh doanh 65
3. Một số kiến nghị 67
3.1. Đối với Ngân hàng công thương Việt Nam 67
3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 68
3.3. Kiến nghị với Nhà nước 69
Kết luận 72
Danh mục tài liệu tham khảo 73


LỜI NÓI ĐẦU

Cho vay là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho các NHTM và là kênh cung cấp vốn quan trọng không chỉ đối với bản thân DN mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nền kinh tế càng phát triển thì sự cạnh tranh của các DN càng trở nên sâu sắc, các DN càng cần đến nguồn vốn để mở rộng hoạt động SXKD. Nước ta là một nước đang phát triển lại đang trong quá trình hội nhập trong khi thị trường chứng khoán mới bắt đầu phát triển, chính vì thế mà nguồn vốn của các NHTM lại càng trở nên quan trọng hơn. Tuy nhiên, hoạt động cho vay của các NHTM trong thời gian vừa qua lại chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu về vốn của các DN. Đặc biệt trong thời gian tới, hoạt động của các NHTM nước ngoài được mở rộng, sự cạnh tranh giữa các NH sẽ diễn ra rất gay gắt. Chính vì thế, các NHTM trong nước cần phải có nhiều đổi mới để phù hợp với quá trình hội nhập.
NHCT Việt Nam là một NHTM quốc doanh đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử tại Việt Nam, có thị phần cho vay và đầu tư chiếm 21%, có quan hệ đại lý với 735 NH lớn của 60 quốc gia trên khắp các châu lục. Các sản phẩm của NHCT Việt Nam đã khắng định được uy tín, chất lượng đối với không chỉ KH trong nước mà cong với cả các NH đại lý nước ngoài. Với mục tiêu đến năm 2010 là “trở thành một NHTM chủ lực và hiện đại của Nhà nước, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, TC lành mạnh, có kỹ thuật công nghệ cao, kinh doanh đa năng, chiếm thị phần lớn ở Việt Nam”, NHCT Việt Nam đã và đang có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao tính tự chủ cho các chi nhánh trực thuộc để tiến tới quá trình cổ phần hóa trong năm 2008.
NHCT Cửa Lò là một chi nhánh cấp 1 trực thuộc NHCT Việt Nam vừa mới được nâng cấp vào tháng 10/2006 vừa qua. Tuy hoạt động KD đã đạt được một số kết quả song quy mô nhìn chung còn quá nhỏ bé chưa xứng với khả năng của NH cũng như tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương. Trong quá trình thực tập, được biết chiến lược lâu dài của NHCT Việt Nam cũng như mục tiêu của NHCT Cửa Lò là mở rộng phạm vi hoạt động, chính vì thế tôi quyết định chọn đề tài: “Mở rộng hoạt động cho vay tại chi nhánh NHCT Cửa Lò” làm luận văn tốt nghiệp của mình.
Ngoài lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương:
Chương I: Hoạt động cho vay của các NHTM.
Chương II: Thực trạng hoạt động cho vay tại chi nhánh NHCT Cửa Lò.
Chương III: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tại chi nhánh NHCT Cửa Lò.