LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền
kinh tế thị trường. Thì ngành ngân hàng giữ vai trò khá quan trọng trong công cuộc
xây dựng và phát triển đất nước.
Nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ và xây dựng cơ
sở hạ tầng. Nhà nước ta đã chú trọng việc mở rộng tín dụng - là nghiệp vụ mũi
nhọn quyết định sự sống còn và phát triển của một ngân hàng thương mại.
Trong những năm qua, chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
khu vực Gia Lâm đã góp phần tích cực vào việc mở rộng tín dụng ngắn hạn, cung
ứng vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước để phát triển kinh tế trên đại bàn khu vực
Gia Lâm nói riêng và Hà Nội nói chung.
Nhằm đẩy mạnh qýa trình công nghiệp hoá hiện đại hoá thủ đô.
Xin chân thành cảm ơn ban Giám đốc cũng như cán bộ phòng nhất là phòng
tín dụng của chi nhánh Ngân hàng đầu tư và Phát triển khu vực Gia Lâm đã quan
tâm và tạo điều kiện tốt nhất giúp em hoàn thành bài viết này. Một lần nữa xen gửi
lời cảm ơn đến chi nhánh Ngân hàng đầu tư và Phát triển khu vực Gia Lâm.
Bố cục của đề tài gồm có 3 phần như sau:
Phần I: Lý luận chung
Phần II: Nội dung
Trong phần này: đề tài đề cập đến quá trình hoạt động tín dụng của chi nhánh
Ngân hàng đầu tư và Phát triển khu vực Gia Lâm từ năm 1997 - 2001 từ đó đánh
giá kết quả và tìm kiếm những vướng mắc còn tồn tại trong hoạt động tại chi nhánh
Dựa trên những vướng mắc đó để đưa ra những giải pháp khắc phục và mở
rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển khu
vực Gia Lâm.
Phần III. Những đề xuất và kiến nghị

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG
CHƯƠNG I: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
Danh từ tín dụng xuất phát từ gốc La tinh Creditumco nghĩa là một sự tin
tưởng, tín nhiệm lẫn nhau hay nói một cách khác đó là lòng tin.
Theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam thì tín dụng ngân hàng là quan hệ vay
mượn lẫn nhau trên cơ sở hoàn trả cả gốc và lãi.
Vay TDNH là hình thức phản ánh quan hệ vay và trả nợ giữa 1 bên là ngân
hàng với 1 bên là các nhà sản xuất kinh doanh
2. Cơ sở ra đời và phát triển của tín dụng ngân hàng.
Lịch sử phát triển cho thấy tín dụng là một phạm trù kinh tế và cũng là sản
phẩm của nền sản xuất hàng hoá. Khi quá trình tự cung tự cấp bị đào thải để cho ra
đời và phát triển nền kinh tế như hiện nay. Khi quá trình tự cung tự cấp không còn
nữa thì có sự trao đổi hàng hoá với nhau và lúc này tín dụng cũng ra đời. Nó là
động lực quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển lên giai đoạn cao
hơn.
Các hình thức tín dụng trong lịch sử.
2.1. Tín dụng nặng lãi.
Tín dụng nặng lãi hình thành khi xuất hiện sự phân chia giai cấp dẫn đến
người giàu, người nghèo. Đặc điểm nổi bật của loại tín dụng này là lãi suất rất cao.
Chính vì vậy tiền vay chỉ sử dụng vào mục đích tiêu dùng cấp bách, hoàn toàn
không mang mục đích sản xuất nên đã làm suy giảm sức sản xuất xã hội. Nhưng
đánh giá một cách công bằng tín dụng nặng lãi góp phần quan trọng làm tan rã
kinh tế tự nhiên, mở rộng quan hệ hàng há tiền tệ, tạo tiền đề cho chủ nghĩa tư bản
ra đời.
Chuyên đề tốt nghiệp
3
2.2. Tín dụng thương mại.
Đây là hình thức tín dụng giữa các nhà sản xuất kinh doanh với nhau. Công
cụ của hình thức này là thương phiếu thwng mại có đặc điểm là đối tượng cho vay
là hàng hoá vì hình thức tín dụngđược dựa trên cơ sở mua bán chịu hàng hoá vì
hình thức tín dụng được dựa trên cơ sở mua bán hàng hoá giữa các nhà sản xuất
với nhau mượn cũng là các nhà sản xuất kinh doanh. Quy mô tín dụng bị hạn chế
bởinguồn vốn cho vay, của từng chủ thể sản xuất kinh doanh.