Luận Văn Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  1,521
  Tài liệu đã gửi
  1,521
  Tài liệu được mua
  398
  Tài liệu đã mua
  4
  ID thành viên
  109845
  Gold
  15,780
  Nạp Gold vào tài khoản

  Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng

  TÊN ĐỀ TÀI: Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng
  MỤC LỤC
  Trang
  MỤC LỤC............................................. .................................................. ........................1
  Danh mục bảng chữ cái viết tắt............................................. ...........................................4
  LỜI NÓI ĐẦU............................................ .................................................. ...................5
  CHƯƠNG 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại............................................. .................................................. .......................7
  1.1 Khái quát chung về ngân hàng thương mại............................................. ................7
  1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại............................................. ..............................7
  1.1.2 Hoạt động của ngân hàng thương mại............................................. .......................7
  1.1.2.1 Hoạt dộng huy động vốn............................................. .........................................7
  1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn............................................. ............................................9
  1.1.2.3 Hoạt động khác............................................. .................................................. ....11
  1.2 Hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại............................................. 12
  1.2.1 Khái niệm huy động vốn............................................. ...........................................12
  1.2.2 Các hình thức huy động vốn............................................. .....................................13
  1.2.2.1 Phân loại theo đối tượng khách hàng............................................. ....................13
  1.2.2.2 Phân loại theo mục đích huy động vốn............................................. ..................15
  1.2.2.3 Phân loại theo thời gian.............................................. ........................................15
  1.2.2.4 Phân loại theo loại tiền............................................ ...........................................17
  1.3 Khái quát hiệu quả huy động vốn............................................. ..............................17
  1.3.1 Khái niệm hiệu quả huy động vốn............................................. ............................17
  1.3.2 Tiêu chí phản ánh hiệu quả huy động vốn............................................. ................18
  1.3.2.1 Quy mô vốn huy động / chi phí vốn huy động........................................... ........18
  1.3.2.2 Chênh lệch thu chi lãi / chi phí trả lãi của ngân hàng.........................................20
  1.3.2.3 Quy mô vốn huy động / chi phí tiền lương........................................... ..............21
  1.3.2.4 Sự ổn định vốn huy động của các hình thức huy động vốn................................22
  1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả huy động vốn............................................. ........23
  1.3.3.1 Chính sách lãi suất của ngân hàng............................................. .........................23
  1.3.3.2 Mạng lưới huy động vốn............................................. .......................................24
  1.3.3.3 Hoạt động marketing của ngân hàng............................................. .....................24
  1.3.3.4 Tổ chức nhân sự.............................................. .................................................. ..25
  1.3.4 Nhân tố khách quan.............................................. .................................................2 6
  1.3.4.1 Khách hàng............................................. .................................................. ..........26
  1.3.4.2 Môi trường kinh tế.............................................. ................................................26
  1.3.4.3 Môi trường xã hội............................................. .................................................. 27
  1.3.4.4 Môi trường pháp lý............................................... ..............................................27
  CHƯƠNG 2: Thực trạng hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng............................................ . ...28
  2.1 Giới thiệu chung về ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng...... ...28
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển........................................... .............................28
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức............................................ .................................................. .........30
  2.1.3 Các hoạt động chủ yếu............................................. .............................................31
  2.1.3.1 Huy động vốn............................................. .................................................. ......31
  2.1.3.2 Cho vay, đầu tư............................................... .................................................. ..31
  2.1.3.3 Bảo lãnh............................................. .................................................. ...............31
  2.1.3.4 Thanh toán và tài trợ thương mại............................................. ..........................32
  2.1.3.5 Thẻ và ngân hàng điện tử.............................................. .....................................32
  2.1.3.6 Hoạt động khác............................................. .................................................. ....32
  2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005.............................................. ................33
  2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng............................................ .... 34
  2.2.1 Hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân............................................. .....34
  2.2.2 Đánh giá hiệu quả huy động vốn thông qua các chỉ tiêu......................................36
  2.2.2.1 Quy mô vốn huy động / chi phí huy động vốn............................................. ......36
  2.2.2.2 Chênh lệch thu chi lãi / chi phí trả lãi.............................................. ...................47
  2.2.2.3 Quy mô vốn huy động / chi phí tiền lương trả cho cán bộ huy động vốn ..... 49
  2.2.2.4 Sự ổn định vốn huy động của các hình thức huy động vốn................................51
  2.3 Đánh giá hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng............................................ ....................... 53
  2.3.1 Những kết quả đạt được của hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng............................................ ... 54
  2.3.2 Hạn chế của hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân..............................57
  2.3.3 Nguyên nhân của hạn chế............................................. .........................................59
  CHƯƠNG 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng.............................. ...60
  3.1 Định hướng phát triển của ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng............................................ .................................................. ........................ ...61
  3.2 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng............................................ .............................. ...62
  3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng............................................ ..................... ...63
  3.3.1 Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn............................................. ................63
  3.3.2 Sử dụng linh hoạt lãi suất như công cụ để tăng cường quy mô, điều chỉnh cơ cấu vốn............................................. .................................................. ................. ...64
  3.3.3 Nghiên cứu và đưa ra các hình thức huy động vốn mới........................................65
  3.3.4 Phát triển đa dạng các hình thức dịch vụ liên quan đến huy động vốn......... ...67
  3.3.5 Củng cố, nâng cao uy tín, tạo lòng tin với khách hàng.........................................68
  3.3.6 Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ.......................................69
  3.3.7 Đổi mới công nghệ............................................ .................................................. ..70
  3.4 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng.................................. 71
  3.4.1 Kiến nghị đối với Chính Phủ............................................. ................................ 71
  3.4.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước........................................... ................. 72
  3.4.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam...................................... 73
  3.4.5 Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng.............. 75
  KẾT LUẬN............................................ .................................................. ................. 76
  Danh mục tài liệu tham khảo............................................ .......................................... 77

  Danh mục bảng chữ cái viết tắt

  NHCT : Ngân hàng Công thương
  VNĐ : Việt Nam đồng
  USD : Đồng đô la Mỹ
  EUR : Đồng EURO


  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng là một trong những tổ chức quan trọng nhất của nền kinh tế. Nó có vai trò rất quan trọng đối với việc ổn định và phát triển kinh tế của một đất nước. Nền kinh tế của một quốc gia chỉ phát triển với tốc độ cao và ổn định khi có chính sách tài chính tiền tệ đúng đắn. Đồng thời hệ thống ngân hàng phải hoạt động đủ mạnh và có hiệu quả cao, có khả năng thu hút tập trung các nguồn vốn và phân bổ có hiệu quả các nguồn vốn đó.
  Ở nước ta, từ khi thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa nền kinh tế, chuyển nền kinh tế hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống ngân hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
  Ngân hàng chính là nơi tích tụ, tập trung, khơi dậy và động viên các nguồn lực cho phát triển kinh tế và đống một vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho hoạt động của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào thành tựu tăng trưởng chung của nền kinh tế. Ngân hàng thực hiện các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ. Vì vậy là công cụ quan trọng trong chính sách kinh tế của Chính Phủ nhằm phát triển kinh tế bền vững. Do đó, cần phải nghiên cứu một cách cặn kẽ về loại hình tổ chức này để có thể vận hành và tổ chức quản lý có hiệu quả.
  Xuất phát từ đặc thù là một quốc gia nông nghiệp, vừa mới ra khỏi khủng hoảng kinh tế chưa lâu, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá nền kinh tế Việt Nam để đạt tới tốc dộ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn là hết sức nặng nề. Một vấn đề xuyên suốt quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước hiện nay đó là việc huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chỉ có huy động tập trung ngày càng nhiều và bố trí sử dụng hiệu quả theo cơ cấu hợp lý các nguồn vốn đầu tư thì mới tạo ra động lực đưa nền kinh tế Việt Nam tiến kịp với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
  Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam và Ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng nói riêng thông qua hoạt dộng của mình đã không ngừng mở rộng quan hệ với các thành phần kinh tế. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh các ngân hàng thương mại cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình huy động vốn. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả huy động vốn, tạo nguồn vốn dồi dao, chất lượng cao đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước dang là vấn đề được quan tâm và tìm biện pháp thực hiện.
  Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng, em chọn đề tài:
  “Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng”

  CHƯƠNG 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại
  CHƯƠNG 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng
  CHƯƠNG 3:Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng
  File đính kèm
  • LV Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng công .txt
   File Type: txt 312 Bytes , Có 38 lượt tải
  Last edited by EbooksPro; 08-26-2012 at 10:13 PM.

  Bạn nào không download được xin liên hệ lại với mình!
  Chỉ hỗ trợ trường hợp đã mua nhưng gặp vấn đề khi tải!
  Lưu ý không gửi tin nhắn vào Y!M, mọi liên lạc thông qua Gmail !
  Một số tài liệu File đính kèm có dung lượng nhỏ là Link để tải tài liệu!

  (Y!M: ebookspro.docs@yahoo.com)
  Gmail: ebookspro.docs@gmail.com

  ************************************
  Chúc các bạn thành công! 

Visitors found this page by searching for:

các chỉ tiêu đánh giá chất lượng huy động vốn

nâng cao chất lượng huy động vốn từ da

chuyen de: nang cao hieu qua huy dong von tu dan cu tai ngan hang nong nghiep

hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân

cac chi tieu danh gia chat luong huy dong von

lời mở đầu luận văn huy động vốn

các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân

huy động vốn qua tài khoản thẻ

chuyen de tot nghiep huy dong von khach hang ca nhan

cac chi tieu the hien hieu qua huy dong von ca nhan

khach hang huy dong muc tieu la ca nhan

kiến nghị nâng cao hieu qua huy dong von

nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng công thương chi nhánh hai bà trưng

nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân

đánh giá chất lượng huy động vốn

nâng cao hoạt động huy động vốn qua tài khoản thẻ

đề tài huy động vốn đối với khách hàng cá nhân

nâng cao hoạt động huy động vốn đối với khách ahngf các nhân

kho khan cua viec lai suat anh huong den huy dong von cua ngan hang thuong mai

nang cao hieu qua huy dong von khach hang ca nhan

giai phap nang cao von huy dong von trong dan cu cua NHTMCP

lam cach nao de huy dong von

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình