MỤC LỤC
Chương I. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường
I. Tín dụng của NHTM .................................................. .................................................. . 1
1. Khái niệm NHTM.............................................. .................................................. .............. 1
2. Tín dụng của NHTM.............................................. .................................................. .......... 1
2.1. Khái niệm............................................ .................................................. ...........................1
2.2. Vai trò của tín dụng đối với nền kinh tế thị trường .................................................. .......1
2.2.1. Tín dụng làm cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục
và ổn định........................................... .................................................. ................................1
2.2.2. Tín dụng là điều kiện tạo ra bước nhảy vọt phát triển kinh tế xã hội ...........................2
2.2.3. Tín dụng là một công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước........................................... ......2
2.2.4. Tín dụng tạo điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại .................................................. ....2
2.3. Các phương thức cấp tín dụng .................................................. .......................................2
2.3.1. Chiết khấu thương phiếu........................................... .................................................. ..2
2.3.2. Cho vay .................................................. .................................................. .....................2
2.3.2.1. Thấu chi .................................................. .................................................. .................2
2.3.2.2. Cho vay trực tiếp từng lần .................................................. .......................................3
2.3.2.3. Cho vay theo hạn mức .................................................. .............................................3
2.3.2.4. Cho vay luân chuyển.......................................... .................................................. ......3
2.3.2.5. Cho vay trả góp .................................................. .................................................. .... 3
2.3.2.6. Cho vay gián tiếp .................................................. .................................................. ...3
2.3.3. Cho thuê tài sản( thuê mua) .................................................. ....................................... 4
2.3.4. Bảo lãnh( hoặc tái bảo lãnh) .................................................. ...................................... 4
II. Rủi ro tín dụng của ngân hàng .................................................. ................................ 4
1. Bản chất, tác động của rủi ro tín dụng .................................................. ............................. 4
1.1. Bản chất .................................................. .................................................. ...................... 4
1.1.1. Rủi ro ngân hàng............................................. .................................................. ........... 4
1.1.2. Rủi ro tín dụng .................................................. .................................................. ......... 5
1.2. Tác động của rủi ro tín dụng............................................ ............................................... 6
1.2.1. Đối với ngân hàng............................................. .................................................. ......... 6
1.2.2. Đối với nền kinh tế xã hội............................................. ............................................... 7
1.2.3. Đối với người đi vay............................................... .................................................. ... 7
2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại ........................................... 7
2.1. Nguyên nhân khách quan.............................................. .................................................. 7
2.1.1. Môi trường pháp lí .................................................. .................................................. ... 7
2.1.2. Các yếu tố thị trường .................................................. ................................................. 8
2.2. Nguyên nhân chủ quan .................................................. ................................................. 8
2.2.1. Từ phía khách hàng............................................. .................................................. ....... 8
2.2.2. Từ phía ngân hàng .................................................. .................................................. ... 9
3. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng............................................ ................................. 10
4. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng............................................ ................................... 10
Chương II. Tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào
Trong Những Năm Gần Đây............................................. ................................................ 13
I. Khái quát tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai13
1. Một vài nét sơ lược về ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai ................................. 13
2. Tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng đầu tư và phát triển Lào Cai..................... 16
2.1. Hoạt động huy động vốn............................................. .................................................. 16
2.2. Hoạt động sử dụng vốn............................................. .................................................. .. 19
2.3. Đánh giá tình hình kinh doanh tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Lào Cai ... 24
II. Thực trạng NQH của ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai........................... 25
1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng đầu tư và phát triển Lào Cai ........................................... 25
Chuyên đề thực tập Nguyễn đắc thắng
65
1.1. Nợ quá hạn............................................. .................................................. ..................... 25
1.1.1. Thực trạng NQH của ngân hàng đầu tư và phát triển Lào Cai .................................. 25
1.1.2. Kết quả thu NQH và xử lí NQH .................................................. .............................. 32
1.2. Tình hình Nợ khó đòi của ngân hàng đầu tư và phát triển Lào Cai.............................. 34
2. Nguyên nhân phát sinh rủi ro hoạt tín dụng của ngân hàng đầu tư và phát triển Lào Cai34
2.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng .................................................. ................................. 34
2.2. Nguyên nhân khách hàng............................................. ................................................. 35
2.3. Nguyên nhân khách quan.............................................. ................................................ 35
3. Các biện pháp ngân hàng đầu tư và phát triển Lào Cai đã thực hiện nhằm ngăn ngừa và
xử lí rủi ro tín dụng .................................................. .................................................. .......... 36
3.1. Các biện pháp ngăn ngừa và hạn chế NQH............................................... ................... 36
3.2. Một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết .................................................. ......................... 36
Chương III. Một số giải pháp và kiến nghị .................................................. ................... 39
I. Định hướng hoạt động tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới.......................... 39
1. Dự báo những khó khăn thuận lợi trong hoạt động tín dụng của ngân hàng trong thời
gian tới .................................................. .................................................. ............................. 39
2. Định hướng phát triển nhiệm vụ tín dụng trong thời gian tới.......................................... 40
II. Một số giải pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu
Tư Và Phát Triển Lào Cai .................................................. .............................................. 41
1. Kinh nghiệm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại một số nước trên thế giới ....... 41
1.1. Kinh nghiệm của CANADA
1.2. Kinh nghiệm của ngân hàng Dresner(Đức) .................................................. ................ 41
1.3. Kinh nghiệm giải quyết NQH của Mỹ.............................................. ............................ 42
1.4. Kinh nghiệm giải quyết NQH của Nhật............................................ ............................ 42
2. Nhóm giải pháp trực tiếp .................................................. ............................................... 43
2.1. Tuân thủ chặt chẽ qui trình tín dụng .................................................. ........................... 43
2.2. Kiểm tra giám sát tín dụng chặt chẽ hơn .................................................. .................... 44
2.3. Thực hiện tốt đảm bảo tín dụng .................................................. .................................. 45
2.4. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng............................................ ............................ 46
2.5. Đa dạng hoá danh mục tín dụng .................................................. ................................. 46
2.6. Triển khai đề án xếp loại tín dụng, phân loại khách hàng ............................................ 48
2.7. Mở rộng và phát triển nguồn nhân lực............................................. ............................. 48
3. Các giải pháp nhằm hạn chế những thiệt hại khi rủi ro tín dụng xảy ra .......................... 50
3.1. Phát hiện sớm các dấu hiệu không bình thường của các khoản vay có thể dẫn tới NQH50
3.2. Biện pháp ngăn ngừa những khoản vay dẫn tới NQH............................................... ... 51
3.3. Biện pháp mang tính chất thanh lí .................................................. .............................. 52
4. Nhóm giải pháp hỗ trợ .................................................. .................................................. . 53
4.1. Tăng cường vốn tự có .................................................. ................................................ 53
4.2. Cân đối khả năng huy động vốn một cách an toàn và hiệu quả.................................... 54
4.3. Hoàn thiện mo hình tổ chức theo hướng tăng cường khả năng quản lí rủi ro rín dụng 54
4.4. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kiểm tra kiểm toán nội bộ ............................... 56
III. Một số kiến nghị .................................................. .................................................. ...... 56
1. Kiến nghị với chính phủ và các nghành các cấp hoàn thiện, thực hiện môi trường pháp lí
đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng............................................ ........................................ 57
2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước........................................... ....................................... 58
3. Kiến nghị với ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai ............................................... 59

CHƯƠNG I. RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
I. Tín dụng của NHTM
1. Khái niệm NHTM
Ngân hàng thương mại đẫ được hình thành từ rất sớm là tất yếu của sự
phát triển xã hội ngày một tiến bộ về khoa học công nghệ, về một nền kinh
tế hiện đại, phát triển, là sản phẩm của nền kinh tế thị trường,song NHTM
đã được hình thành từ rất lâu có rất nhiều giả thiết về vấn đề này. Mặc dù
vậy bản chất ngân hàng vẫn là hoạt động gắn lion với sự vận động của tiền
tệ, bắt đầu từ việc huy động vốn các nguồn vốn khác nhau trong nền kinh
tế, sủ dụng số vốn này, thu lợi nhuận và cung cấp các tiện ích, dich vụ khác
như trung gian thanh toán,đại lí, bảo lãnh …noi cách khác, NHTM chính là
một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực “Hoạt động kinh doanh tiền tệ
làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi,sử dụng tiền gửi để cấp
tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán”.
2. Tín dụng của NHTM
2.1. Khái niệm
Quan hệ tín dụng là sự vay mượn sử dụng vốn của lẫn nhau dựa
nguyên tắc hoàn trả và sự tin tưởng.
Thuận ngữ “ Tín dụng ngân hàng” thường được hiểu là hoạt động cho
vay của ngân hàng.
2.2. Vai trò của tín dụng đối với nền kinh tế thị trường
2.2.1 Tín dụng làm cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục
và ổn định
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh không thể nào có sự trao đổi
ngay trực tiếp giữa hàng và tiền vì thế cần vốn để có thể không làm gián
đoạn quá trình sản xuất rất cần đến tín dụng của ngân hàng, làm cho quá
trình sản xuất được liên tục ổn định và có thể tồn tại được
Chuyên đề thực tập Nguyễn đắc thắng
2
2.2.2. Tín dụng là điều kiện tạo ra bước nhảy vọt phát triển kinh tế
xã hội
Tiền luôn có mặt ở tất cả các hoạt động kinh tế xã hội. Trong hoạt
động sản kinh doanh việc rút ngắn thời gian nhằm tăng nhanh vòng quay
vốn do đó mỗi chủ thể kinh doanh phải chủ động tìm kiếm và thực hiện
nhiều biện pháp như ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ…những việc
làm này đòi hỏi một lượng lớn về vốn. Và tín dụng ngân hàng là nơi có thể
cạnh tranh nhau và sẽ làm cho nền kinh tế phát triển nhảy vọt
2.2.3. Tín dụng là một công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước
Nhà nước có thể điều chỉnh kinh tế giữa các vùng, các nghành, các
lĩnh vực khác nhau thông qua tín dụng ngân hàng của nhà nước để có thể
phát huy mọi tiềm năng của cùng nghành đó, đưa kinh tế của vùng đó phát
triển mạnh lên và có điều kiện như những vùng khác
2.2.4. Tín dụng tạo điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại
Việc giữa các ngân hàng mở tài khoản ỏ các quốc gia khác nhau giup
cho việc quan hệ kinh doanh giữa các quốc gia được diễn ra thuận lợi hơn,
tin tưởng nhau hơn để các đối tác yên tâm hợp tác làm ăn
2.3. Các phương thức cấp tín dụng
2.3.1. Chiết khấu thương phiếu
Khách hàng có thể đem thương phiếu lên để xin chiết khấu trước
hạn.Số tiền ngân hàng ứng trước phụ thuộc vào lãi suât chiết khấu, thời hạn
chiết khấu. Thường là ngân hàng kí với khách hợp đồng chiết khấu, khi cần
chiết khấu khách hàng chỉ cần gửi phiếu lên ngân hàng chiết khấu . Do có ít
nhất hai người cam kết trả tiền cho ngân hàng nên độ an toàn của thương
phiếu cao
2.3.2. Cho vay
2.3.2.1. Thấu chi:
Chuyên đề thực tập Nguyễn đắc thắng
3
Là nghiệp vụ cho vay qua đó ngân hàng cho phép ngươi vay được bội
chi(vượt) số dư tiền gửi thanh toán .Thấu chi dựa trên cơ sở thu chi của
khách hàng không phù hợp về thời gian và qui mô. Thời gian và số lượng
thiếu có thể dự đoán dựa vào dự đoán ngân quĩ song không chính xác
2.3.2.2. Cho vay trực tiếp từng lần
Là hình thức cho vay áp dụng đối với những khách hàng không có
nhu cầu vay thường xuyên ,không có điều kiện để được cấp hạn mức thấu
chi.Theo từng kì hạn trong hợp đồng, ngân hàng sẽ thu gốc và lãi
2.3.2.3. Cho vay theo hạn mức
Đây là nghiệp vụ tín dụng theo đó ngân hàng thoả thuận cấp cho
khách hàng hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng có thể tính cho cả kì hoặc
cuối kì.Đó là số dư tối đa tại thời điểm tính . Trong nghiệp vụ này ngân
hàng không xác định trước kì hạn nợ và thời hạn tín dụng, khi khách hàng
có thu nhập ngân hàng sẽ thu nợ,do đó tạo chủ động quản lí ngân quĩ khách
hàng