Mục lục
MỞ ĐẦU 8
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU PHÒNG GIAO DỊCH LÊ QUANG ĐỊNH. 9
1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB): 9
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển: 10
1.1.2 Cơ cấu tổ chức của ACB: 15
1.1.3. Nhiệm vụ và chức năng của ngân hàng: 16
1.1.4. Một số kết quả hoạt động chủ yếu của ACB từ 2007 đến 2009: 16
1.2. Giới thiệu về PGD Lê Quang Định: 22
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển: 22
1.2.2. Nhiệm vụ và chức năng: 23
1.2.3. Cơ cấu tổ chức: 24
1.2.4 Sơ bộ về tình hình hoạt động của ACB phòng giao dịch Lê Quang Định. 27
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – PGD LÊ QUANG ĐỊNH: 29
2.1. Giới thiệu về bộ phận tín dụng tại ACB - Lê Quang Định: 29
2.1.1. Cơ cấu nhân viên phòng tín dụng: 29
2.1.2. Quy trình cách thức thực hiện công việc 29
2.2 Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân. 32
2.2.1 Các sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh dành cho cá nhân: 32
2.2.2. Quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng cá nhân: 36
2.2.3. Thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân tại ACB – Lê Quang Định: 41
Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng, hạn chế rủi ro khoản vay SXKD nói chung và dành cho khách hàng cá nhân nói riêng. 50
3.1: Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân tại ACB-phòng giao dịch Lê Quang Định. 50
3.1.1: Những kết quả đạt được. 50
3.1.2: Các tồn tại và khó khăn gặp phải. 51
3.2 Những kiến nghị nâng cao chất lượng, hạn chế rủi ro khoản vay SXKD nói chung và dành cho khách hàng cá nhân nói riêng. 51