MỤC LỤC
Chương 1:Thực trạng về công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng
thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ................................ 3
I. Khái quát chung về ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp
ngoài quốc doanh............................................. .............................................. 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng........................ 3
1.2. Sơ đồ tổ chức, cơ cấu chức năng các phòng ban .......................... 5
1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong một số năm
gần đây............................................. .................................................. 8
II. Khái quát về công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng................ 12
2.1. Quy trình thẩm định dự án............................................... .......... 12
2.2. Nội dung thẩm định dự án tại ngân hàng ................................... 15
2.2.1.Thẩm định hồ sơ vay vốn : .................................................. ........ 15
2.2.2. Thẩm định khách hàng vay vốn............................................. ..... 18
2.2.3. Thẩm định dự án đầu tư :................................................. ........... 21
2.2.3.1. Thẩm định phương diện thị trường của dự án...................... 21
2.2.3.3. Thẩm định về phương diện kỹ thuật .................................... 24
2.2.3.4. Thẩm định về phương diện tài chính.................................... 26
2.2.3.5. Thẩm định về phương diện tổ chức quản lý, vận hành công
trình............................................ .................................................. ...... 33
2.2.3.6. Thẩm định về phương diện môi trường ............................... 33
2.2.3.7. Thẩm định về phương diện rủi ro của dự án ....................... 34
2.2.4. Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay ............................... 35
III. Ví dụ minh họa cho công tác thẩm định dự án tại ngân hàng: " Dự án
đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đá xẻ và đá trang trí nội thất " ............. 37
3.2. Đánh giá công tác thẩm định của ngân hàng trong " dự án xây
dựng nhà máy sản xuất đá xẻ và đá granite" ..................................... 55
3.2.1. Những mặt đạt được .................................................. ................. 55
3.2.2. Những mặt còn hạn chế .................................................. ............ 55
IV. Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng.................... 56
4.1. Những mặt đạt được: .................................................. ............... 56
4.2. Những mặt còn hạn chế .................................................. ........... 62
3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác thẩm định của
ngân hàng............................................. ............................................ 70
3.3.1. Nguyên nhân chủ quan .................................................. ............. 70
Chương 2: Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu
tư tại ngân hàng .................................................. ............................................. 74
2.1. Định hướng cho công tác thẩm định của ngân hàng trong thời
gian tới .................................................. ........................................... 74
2.1.1. Nhu cầu thẩm định dự án tại ngân hàng ..................................... 74
2.1.2.Định hướng cho công tác thẩm định dự án đầu tư....................... 76
2.2. Các giải pháp............................................. ................................ 77
2.2.1. Nhận thức về công tác thẩm định ............................................... 77
2.2.2. Các giải pháp .................................................. ............................ 78
2.3. Một số kiến nghị............................................ ............................ 89
2.3.1.Với nhà nước và các Bộ ngành có liên quan ............................... 89
2.3.2. Với ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại khác .... 91
2.3.3.Kiến nghị với chủ đầu tư .................................................. ........... 92
2.3.1. Với VPBank............................................ .................................... 92