Luận Văn Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Huế
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  1,521
  Tài liệu đã gửi
  1,521
  Tài liệu được mua
  398
  Tài liệu đã mua
  4
  ID thành viên
  109845
  Gold
  15,780
  Nạp Gold vào tài khoản

  Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Huế

  TÊN ĐỀ TÀI: Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Huế
  PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
  1. Lý do c họn đề tài.
  Trong nền kinh tế thị trƣờng, ngân hàng là một trong những tổ chức quan trọng
  nhất của nền kinh tế. Nó có vai trò rất quan trọng đối với việc ổn định và phát triển kinh
  tế của một đất nƣớc. Nền kinh tế của một quốc gia chỉ phát triển với tốc độ nhanh và ổn
  định khi có chính sách tài chính tiền tệ đúng đắn. Đồng thời hệ thống ngân hàng phải hoạt
  động đủ mạnh và có hiệu quả cao, có khả năng thu hút t ập trung các nguồn vốn và phân
  bổ có hiệu quả các nguồn vố n đó.
  Ở nƣớc ta, từ khi thực hiện c hính sách đổi mới và mở cửa nền kinh tế, chuyển nền
  kinh tế hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trƣờng
  có sự quản lý của Nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, hệ thống ngân hàng ngày
  càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nƣớc, đặc biệt là trong
  công cuộc công nghiệp hoá - hiện đ ại hoá đ ất nƣớc.
  Ngân hàng chính là nơi tích tụ, tập trung, khơi dậy và động viên các nguồn lực cho
  phát triển kinh tế và đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho hoạt động
  của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào thành tựu tăng trƣởng chung của nền
  kinh tế.
  Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đối mới một cách căn bản
  về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và nghiệp vụ…đóng góp đ áng kể trong sự nghiệp
  đổi mới và phát triển kinh tế đất nƣớc. Bên cạnh những kết quả đ ạt đƣợc, hệ thống ngân
  hàng Việt Nam bộc lộ những yếu kém trong điều hành và hoạt động nghiệp vụ. Những
  yếu kém đó là khó tránh khỏi khi các lý thuyết c ũng nhƣ kinh nghiệm về quản lý các ngân
  hàng thƣơng mại trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng ở nƣớc ta chƣa đ ƣợc
  nghiên cứu đầy đủ.
  Hoạt động kinh doanh ngân hàng là loại hình kinh doanh có rất nhiều rủi ro, dễ bị
  tổn thƣơng khi có gian l ận và sai sót xảy r a, đặc biệt là trong khâu cho vay đối với các cá
  nhân và doanh nghiệp. Việc bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
  thƣơng mại không những đƣợc các nhà kinh doanh ngân hàng quan tâm mà còn là mối
  quan tâm của ngƣời gửi tiền, của các cơ quan quản lý Nhà nƣớc, của toàn xã hội về sự
  phá sản của một ngân hàng có thể gây nên đổ vỡ dây chuyền trong hệ thống tài chính –
  ngân hàng, ảnh hƣởng rất lớn đối với toàn bộ nền kinh tế. Để ngăn ngừa những tổn thất và
  các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt đông kinh doanh ngân hàng, ngo ài các biện
  pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nƣớc, tr ƣớc hết đòi hỏi các
  ngân hàng thƣơng mại phải có những biện pháp quản lý và kiểm soát hữu hiệu, mà quan
  trọng nhất là phải thiết lập đ ƣợc hệ thống kiểm soát nội bộ một cách đầy đủ và có hiệu
  quả. Đây thật sự là lĩnh vực còn mới về cả phƣơng diện lý luận c ũng nhƣ phƣơng pháp,
  biện pháp triển khai trong thực tiễn, việc xây dựng khung cơ chế và một hệ thống kiểm
  soát nội bộ có hiệu lực hiệu quả đang còn là vấn đề nghiên cứu của các NHTM. Nhƣ vậy,
  có thể nói xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả là định hƣớng đúng đắn cho các
  ngân hàng muốn tồn t ại và phát triển trong tình hình hiện nay.
  Ngân hàng Techcombank-CN Huế đƣợc thành l ập t ừ năm 2007. Đến nay qua hơn
  3 năm ho ạt động, chi nhánh Techcombank Huế luôn duy trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng hàng
  năm đạt 150%, với tổng tài sản gần 300 tỷ đồng, gần 200 khách hàng doanh nghiệp và
  hơn 15.000 khách hàng cá nhân mở tài khoản. …Do đó, xây dựng một hệ thống kiểm soát
  nội bộ tốt là một việc làm hết sức có ý nghĩa cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng
  trong bối cảnh kinh tế xã hội của dất nƣớc nói chung và kinh tế tỉnh Thừa thiên Huế nói
  riêng.
  Nhận thức đƣợc vấn đề này, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu hệ
  thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng
  Techcombank chi nhánh Huế” để nghiên cứu. Đề tài không chỉ nhằm mục đích nghiên
  cứu mà còn có thể giúp NH Techcombank đánh giá lại công tác quản lý để có thể nâng
  cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận căn bản về hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp
  vụ cho vay ở NHTM Techcombank – Chi nhánh Huế.
  - Thực trạng kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay ở NHTM Techcombank – Chi
  nhánh Huế.
  - Đề xuất một số giải pháp để góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ
  nghiệp vụ cho vay ở NHTM Techcombank – Chi nhánh Huế.
  3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tƣợng: Hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp
  - Phạm vi: Hệ thống kiểm soát nội bộ cho vay doanh nghiệp t ại NHTM
  Techcombank – Chi nhánh Huế trong giai đoạn 2008- 2009
  4. Phƣơng pháp ng hiên cứu
  - Phƣơng pháp nghiê n cứu tài liệu: phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để tìm hiểu,
  tổng hợp lý luận lý thuyết cơ bản làm cơ sở để tìm hiểu thực tế.
  - Phƣơng pháp phỏng vấn: trong qúa trình đi thực tế, chúng tôi đã quan s át, phỏng
  vấn những nhân viên của ngân hàng để tìm hiểu công việc cụ thể của họ.
  - Phƣơng pháp phân tích số liệu: phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để tiến hành phân
  tích, so sánh, tổng hợp thông tin từ các chứng từ, sổ sách kế toán thu thập đƣợc để đánh
  giá quy trình kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay t ại NHTM Techcombank – Chi nhánh
  Huế.
  5. Cấu trúc đề tài
  Đề tài thiết kế gồm có 3 phần:
  - Phần I: Đặt vấn đề
  - Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu
  Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay trong các
  NHTM
  Chƣơng 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ cho vay tại NHTM
  Techcombank – Chi nhánh Huế.
  Chƣơng 3: Đánh giá và một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ
  hoạt động cho vay tại NHTM Techcombank – Chi nhánh Huế.
  File đính kèm
  • LV Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh ngh.txt
   File Type: txt 334 Bytes , Có 73 lượt tải
  Last edited by EbooksPro; 08-26-2012 at 10:23 PM.

  Bạn nào không download được xin liên hệ lại với mình!
  Chỉ hỗ trợ trường hợp đã mua nhưng gặp vấn đề khi tải!
  Lưu ý không gửi tin nhắn vào Y!M, mọi liên lạc thông qua Gmail !
  Một số tài liệu File đính kèm có dung lượng nhỏ là Link để tải tài liệu!

  (Y!M: ebookspro.docs@yahoo.com)
  Gmail: ebookspro.docs@gmail.com

  ************************************
  Chúc các bạn thành công! 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-19-2011, 09:12 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-22-2011, 08:24 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-31-2011, 11:34 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-22-2011, 06:54 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-15-2011, 02:45 PM

Visitors found this page by searching for:

luan van giai phap hoan thien ksnb hoat dong tin dung

kiem soat noi bo chu trinh tin dung

đề tài kiểm soát nội bộ ngân hàng

kiểm soát nội bộ cho vay

công tác chuẩn bị cuộc kiểm toán

chuyen de ve kiem soat noi bo ngan hang

luận văn hệ thống kiểm soát nội bộ

thiet ke he thong ksnb nghiep vu tin dung

luận văn kiểm soát nội bộ cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng techcombank

Kiem soat noi bo danh cho nghiep vu nao

kiem soat noi bo chu trinh tin dung tai ngan hang

luan van kiem toan he thong kiem soat noi bo ngan hang

kiểm soát nội bộ quy trình cho vay với khách hàng doanh nghiệp tại nhtm

kiểm soát nội bộ quy trình cho vay

luận văn kiểm soát nội bộ

kiem soat noi bo dich vu khach hang o ngan hang

luan van ksnb cho vay khach hang ca nhan

luan van kiem soat noi bo cho vay ca nhan

de tai kiem soat noi bo cho vay kh dn

tim hieu he thong kiem soat noi bo hoat dong cho vay

khoa luan kiem soat noi bo cho vay

Đề tài Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Huế

luan van kiem toan noi bo ngan hang

luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ quy trinh cho vay

báo cáo chung ngân hàng Techcombank 2012

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình