Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: VIỆT NAM VỚI XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

I-/ VIỆT NAM - ASEAN (THE ASSOCIATION OF SOUTHEST ASIAN NATION -
HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á) 2
1. Việt Nam - ASEAN: Quá trình hội nhập và ý nghĩa của việc Việt Nam
tham gia ASEAN. 2
2. Thách thức đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN 5
3. Thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam tham gia AFTA 6
4. AFTA với thương mại và sản xuất trong nước của Việt Nam 10
II-/ VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP WTO 12
1. Đàm phán và Việt Nam gia nhập WTO. 12
2. WTO - cơ chế mang lại sự tin cậy của quốc tế vào chính sách của mỗi quốc gia. 13
3. Một số chính sách cho Việt Nam trong quá trình hội nhập. 14
PHẦN II: CƠ CẤU KINH TẾ VIỆT NAM TRONG
TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP 15
I-/ VAI NÉT VỀ CƠ CẤU KINH TẾ VIỆT NAM NHỮNG NĂM QUA. 15
1. Cơ cấu kinh tế. 15
2. Thực trạng cơ cấu kinh tế Việt Nam những năm gần đây. 16
II. ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 17
1. Vai trò ngoại thương trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng công nghiệp hoá. 17
2. Định hướng cơ cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005. 21
PHẦN III: CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG
XU THẾ HỘI NHẬP 24
I-/ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN NAY. 24
1. Giai đoạn Nhà nước giữ độc quyền ngoại thương. 24
2. Giai đoạn chuyển từ chiến lược thay thế hàng nhập khẩu sang
chiến lược khuyến khích xuất khẩu. 25
II-/ ĐỊNH HƯỚNG VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM 2001 - 2005. 26
1. Định hướng phát triển ngoại thương. 26
2. Các giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện mục tiêu định hướng
phát triển ngoại thương Việt Nam đến năm 2005. 29
3. Những kiến nghị với Chính phủ về việc cải tiến cơ chế quản lý
xuất, nhập khẩu. 38
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu