Information
LỜI MỞ ĐẦU

Chứng khoán Trung Quốc đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Một nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao bậc nhất thế giới. Một đất nước chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Olympic 2008. Sự gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới WTO mở ra vô số cơ hội trong tất cả các lĩnh vực cho quốc gia này. Đó chưa phải là những nguyên nhân chính khiến người ta dự đoán Trung Quốc sẽ trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ hai của Châu Á sau Nhật Bản. Trong thời gian gần đây, Chính phủ và Uỷ ban chứng khoán Trung Quốc đang thực hiện hàng loạt cải cách có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển thị trường lên tầm vóc mới và hội nhập với thế giới. Với 13 năm tồn tại, kể từ khi hai Sở giao dịch chứng khoán chính thức đi vào hoạt động, thị trường này mang những nét đặc trưng riêng và để lại những bài học quý giá riêng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với thị trường của Trung Quốc. Với ba năm tồn tại, chúng ta vẫn trong quá trình tìm kiếm những hướng đi phù hợp. Do đó, những bài học từ thị trường chứng khoán Trung Quốc có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoàn cảnh hiện nay.
Đó là lý do tác giả chọn đề tài Thị trường chứng khoán Trung Quốc và Bài học cho sự phát triển và hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam. Với khoá luận này, tác giả hy vọng, thông qua việc nghiên cứu những mặt tích cực và hạn chế của thị trường chứng khoán Trung Quốc, đặc biệt là trong công tác quản lý của Chính phủ và Uỷ ban chứng khoán Trung Quốc, rút ra những bài học bổ ích cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
Phương pháp chủ yếu của khoá luận là nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các tài liệu về thị trường chứng khoán Trung Quốc và Việt Nam cũng như của một số quốc gia khác trên thế giới, so sánh và rút ra kết luận.
Bố cục khóa luận gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán
Chương 2: Thị trường chứng khoán Trung Quốc
Chương 3: Thị trường chứng khoán Việt Nam và bài học cho sự phát triển và hội nhập nhìn từ kinh nghiệm của Trung Quốc.
Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn, Thạc sỹ Đặng Thị Nhàn. Do năng lực của người viết còn hạn chế, bài khoá luận không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự chỉ bảo tận tình của thầy cô và sự góp ý của bạn đọc.
MỤC LỤC

Nội dung Trang
Lời mở đầu
Mục lục
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Thị trường chứng khoán 1
I.Bản chất và chức năng của Thị trường chứng khoán 1
1.Lịch sử hình thành và phát triển thị trường chứng khoán 1
2.Bản chất của thị trường chứng khoán 3
3.Chức năng và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán 4
II.Cơ cấu của thị trường chứng khoán 7
1.Phân loại thị trường chứng khoán theo phương thức giao dịch 7
2.Phân loại thị trường chứng khoán theo công cụ lưu thông 9
3.Phân loại thị trường chứng khoán theo tính chất lưu ký 9
III.Công cụ lưu thông trên thị trường chứng khoán 10
1.Cổ phiếu 11
2.Trái phiếu 15
3.Các chứng từ có nguồn gốc chứng khoán 17
IV.Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 19
1.Chủ thể phát hành
2.Chủ thể đầu tư
3.Chủ thể trung gian
4.Người quản lý, giám sát hoạt động của thị trường
5.Các chủ thể khác
V.Vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế quốc dân 21

Chương 2: Thị trường chứng khoán Trung Quốc 25
I.Tổng quan về lịch sử ra đời và phát triển của TTCK Trung Quốc 25
1.Sự ra đời của thị trường chứng khoán Trung Quốc 25
2.Các giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán Trung Quốc 27
3.Vài nét sơ qua về thị trường chứng khoán Trung Quốc 28
3.1.Cấu trúc TTCK Trung Quốc
3.2.Hàng hoá trên TTCK Trung Quốc
3.3.Công ty niêm yết trên TTCK Trung Quốc
3.4.Công ty chứng khoán trên TTCK Trung Quốc
3.5.Nhà đầu tư trên TTCK Trung Quốc
3.6.Hệ thống luật điều chỉnh và cơ quan quản lý
II.Đánh giá Thị trường chứng khoán Trung Quốc 36
1.Những thành tựu đạt được 36
2.Những mặt tồn tại 37
2.1.Biểu hiện của các mặt tồn tại 37
2.1.1.Chỉ số chứng khoán biến động bất thường 37
2.1.2.Những đặc điểm của thị trường mới nổi điển hình 41
a.Cấu trúc dạng nón 41
b.Chứng khoán nhỏ đạt hiệu quả cao hơn chứng khoán lớn 44
c.Tính chất đầu cơ 45
d.Nhà đầu tư cá nhân chiếm đa số 46
e.Mở rộng thị trường về mặt lượng 47
2.2.Nguyên nhân các mặt tồn tại 48
2.2.1.Nguyên nhân từ công tác quản lý vĩ mô 48
a.Sự phân biệt các loại chứng khoán
b.Cấu trúc TTCK Trung Quốc là trở ngại lớn cho sự phát triển
c.Quy định về cổ phiếu không được phép giao dịch
d.Hạn chế đối với nhà đầu tư có tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài
2.2.2.Nguyên nhân từ phía công ty niêm yết 51
a.Giới thiệu hệ số P/E và P/B
b.Hệ số P/E và P/B của Trung Quốc
c.Nguyên nhân hiện tượng hệ số P/E của TTCK Trung Quốc cao
3.Bài học rút ra từ sự phát triển và hội nhập của TTCK Trung Quốc 53
3.1.Bài học cho sự phát triển TTCK Trung Quốc 53
3.1.1. TTCK cần phát triển có chiều sâu và từ bên trong 53
3.1.2.Chính sách lãi suất của ngân hàng cần hỗ trợ tích cực cho
TTCK 55
3.1.3. Vai trò của các chính sách vĩ mô, công tác quản lý và hệ
thống luật 56
3.1.4. Công tác đào tạo cũng có vai trò quan trọng 58
3.2.Bài học về vấn đề mở cửa, hội nhập của TTCK 59
3.2.1.Hội nhập TTCK nằm trong hội nhập kinh tế nói chung 59
3.2.2.Chính sách thu hút và ưu đãi nhà đầu tư nước ngoài 61
3.2.3.Phát hành chứng khoán trên TTCK nước ngoài 63

Chương 3: Các giải pháp nhằm phát triển và hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm của thị trường chứng khoán Trung Quốc 65
I.Tổng quan về TTCK Việt Nam 65
1.Sự ra đời và 3 năm hoạt động 65
2.Cơ cấu tổ chức và thành phần 67
3.Công tác quản lý Nhà nước đối với TTCK 72
II.Các mặt tồn tại hiện nay và nguyên nhân 75
1.Về phía cung 75
1.1.Hàng hoá kém hấp dẫn và cơ chế phát hành chưa hợp lý
1.2.Bất cập từ phía công ty chứng khoán
1.3.Bất cập từ công tác vận hành TTGDCK
1.4.Hạn chế trong công tác công bố thông tin
1.5.Bất cập của hệ thống lưu ký chứng khoán
2.Về phía cầu chứng khoán 79
2.1.Hạn chế về số lượng và thành phần nhà đầu tư
2.2.Sự suy giảm lòng tin trong công chúng đầu tư
3.Về vai trò của chính phủ và cơ quan quản lý 80
3.1.Bất cập từ một số chính sách vĩ mô
3.2.Khung pháp lý chưa hoàn chỉnh
3.3.Công tác thanh tra, giám sát thị trường
3.4.Công tác xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và đào tạo nhân lực
III.Giải pháp nhằm phát triển và hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm của thị trường chứng khoán Trung Quốc 83
1.Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 83
1.1.Tạo môi trường vĩ mô thuận lợi
1.2.Hoàn thiện khung pháp lý
1.3.Tăng cường phối hợp các Bộ, ngành
1.4.Tăng cường hàng hoá cho thị trường
1.5.Kích cầu chứng khoán
1.6.Tăng cường chất lượng các chủ thể trung gian
1.7.Hoàn thiện bộ máy UBCKNN và TTGDCK
1.8.Công tác đào tạo, tuyên truyền
2.Giải pháp nhằm hội nhập TTCK Việt Nam 91
2.1.Giải pháp tăng cường thu hút nhà đầu tư nước ngoài
2.2.Giải pháp tăng cường niêm yết trên TTCK nước ngoài
2.3.Tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán
Lời kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo
Phụ lục 1: Tổng kết về hàng hoá trên TTCK Trung Quốc 1992-2002
Phụ lục 2: Giới thiệu 21 công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam
Phụ lục 2: China Indexes
Tài liệu