Information

Lời nói đầu 1
Chương I: Vai trò của hoạt động giao nhận hàng hoá trong quá trình phát triển kinh tế 3
I. Khái quát chung về hoạt động giao nhận 3
1. Một số khái niệm về giao nhận và hoạt động giao nhận 3
2. Vai trò của người giao nhận trong hoạt động thương mại quốc tế 4
3. Phạm vi hoạt động của người giao nhận 5
II. Quyền hạn và trách nhiệm của người giao nhận 7
1. Những căn cứ luật pháp về địa vị pháp lý của người giao nhận 7
2. Điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn (Standard trading conditions) 8
3. Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của người giao nhận 9
III. Các mối quan hệ của người giao nhận 10
IV. Các tổ chức giao nhận trên thế giới và ở Việt Nam 11
1. Tổ chức các cơ quan giao nhận trên thế giới 11
2. Liên đoàn quốc tế các hiệp hội giao nhận (FIATA) 11
3. Các công ty giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu ở Việt Nam 12
V. Vài nét về hoạt động giao nhận ngoại thương tại Việt Nam 13
1. Hoạt động giao nhận ngoại thương trước năm 1986 13
2. Ngành giao nhận ngoại thương chuyển mình với xu hướng mở cửa và hội nhập kinh tế 15
Chương II: Hoạt động giao nhận hàng hoá XNK tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương (Vinatrans) Hải Phòng 30
I. Giới thiệu chung về công ty Vinatrans 30
1. Quá trình ra đời và phát triển của công ty Vinatrans: 30
2. Cơ cấu tổ chức nhân sự của chi nhánh công ty Vinatrans tại Hải Phòng: 33
II. Tình hình vận tải và giao nhận hàng hoá của Vinatrans Hải Phòng 40
1. Đại lý h•ng tàu (Shipping Agent) 40
2. Đại lý giao nhận (Freight Fowarder) 44
3. Tổng sản lượng vận tải và giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu của chi nhánh Vinatrans Hải Phòng 55
Chương III: Triển vọng của ngành giao nhận nói chung và của công ty Vinatrans nói riêng. Một số giải pháp kiến nghị. 59
I. Đối với ngành giao nhận Việt Nam 59
1. Phương hướng của ngành giao nhận trong thời gian tới 59
2. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận 62
II. Đối với công ty Vinatrans 65
1. Đánh giá tình hình công tác vận tải và giao nhận hàng hoá của Vinatrans Hải Phòng trong thời gian qua 65
2. Phương hướng phát triển công tác vận tải và giao nhận hàng hoá XNK của công ty trong thời gian tới 66
3. Các biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác vận tải và giao nhận hàng hoá XNK 68
Kết luận 70
Tài liệu tham khảo

Tài liệu