Information

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU
1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của xuất nhập khẩu
1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu
1.2. Các yếu tố tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu
1.2.1. Yếu tố tác động tới xuất khẩu
1.2.2. Yếu tố tác động đến nhập khẩu
Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM NĂM 2009
2.1. Đánh giá chung về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009
2.2. Mười điểm đáng chú ý về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009
2.3. Thực trạng tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009
2.3.1. Giá trị và tốc độ tăng trưởng của xuất nhập khẩu năm 2009
2.3.2. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu của nước ta
2.4. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng giảm xuất khẩu và tăng nhập siêu của Việt Nam
2.4.1. Nguyên nhân làm giảm tỷ lệ xuất khẩu của Việt Nam năm 2009
2.4.2. Nguyên nhân làm cho nhập siêu năm 2009 tăng cao
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM NĂM 2009

LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện tiến bộ khoa học công nghệ và của phân công lao động quốc tế hiện nay, không thể có một nước phát triển bình thường mà không cần sự giao lưu, hợp tác quốc tế. Do vậy, quan hệ kinh tế quốc tế là nhân tố, là biện pháp thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả nền kinh tế của một đất nước. Một trong những chiến lược phát triển nền kinh tế của Việt Nam đó là hoạt động xuất nhập khẩu, là kết quả tất yếu của quá trình tự do hoá thương mại, phân công lao động, quá trình nâng cao vai trò tự chủ của doanh nghiệp. Hoạt động xuất nhập khẩu là chiếc cầu nối giữa thị trường quốc gia và thị trường quốc tế. Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, năng suất lao động tăng lên, tăng cường khả năng cạnh tranh, tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt nó giữ vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng và phát triển kinh tế của một đất nước. Cho nên để tăng tốc độ xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ hội nhậpkinh tế với khu vực và thế giới, Đảng và chính phủ ta đã chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất nhâp khẩu, mở cửa nền kinh tế tiếp tục đa dạng hoá thị trường và đa phương hoá mối quan hệ kinh tế với các nước trên thế giới. Trước tình hình như vậy nhóm em đã thực hiện đề tài: “Thực trạng tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009. Các biện pháp mà chính phủ đã thực hiện để cải thiện tình hình xuất nhập khẩu của Viêt NamTài liệu