Information
LỜI MỞ ĐẦU

Đường lối Đổi mới của Đảng tại Đại hội IV (12- 1986) đã mở ra một thời kỳ mới cho nền kinh tế Việt Nam - Thời kỳ hội nhập và phát triển. Sau 20 năm Đổi mới, hoà mình vào dòng chảy hội nhập, Việt Nam đã và đang dần khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Cho đến nay, Việt Nam đã là thành viên chính thức của 63 tổ chức quốc tế (ASEM- 03/1996; APEC-11/1998; WTO- 01/2007...) và có mối quan hệ với hơn 650 tổ chức phi chính phủ trên thế giới. Những kết quả đáng khích lệ này đã củng cố hơn nữa hệ thống chính trị, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước, đồng thời tạo thế và lực trong hoạt động thương mại Việt Nam, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu.
Với nguồn tài nguyên phong phú “rừng vàng biển bạc” và điều kiện tự nhiên thuận lợi , Việt Nam mang trong mình lợi thế về các mặt hàng nông sản (gạo, chè, cà phê...). Việc tận dụng lợi thế này để tiến hành hoạt động xuất khẩu đã mang lại một nguồn thu lớn cho kinh tế cả nước, trong đó cà phê là một trong số các nguồn hàng xuất khẩu chủ lực.Vậy tác động của nó đến nền kinh tế như thế nào? Ngoài ra, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cà phê (sau Brazil) và đứng thứ nhất thế giới về xuất khẩu cà phê Robusta, song, giá cà phê vẫn cao, tiêu chuẩn chất lượng cà phê vẫn thấp hơn so với tiêu chuẩn trên thế giới... Điều đó đòi hỏi chúng ta cần tìm ra những biện pháp để mở ra hướng đi mới cho hoạt động xuất khẩu cà phê Việt Nam.
Từ những ý tưởng trên , dựa trên nguồn kiến thức đã tích luỹ, học hỏi và đặc biệt là nhờ sự hướng dẫn tận tình của cô giáo TS. Phan Thị Nhiệm đã giúp tôi hoàn thành đề án với tiêu đề:
Hoạt động xuất khẩu cà phê đối với tăng trường và phát triển kinh tế Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
Chương I : Những vấn đề chung về xuất khẩu hàng hoá 2
I- Lý luận chung về xuất khẩu hàng hoá 2
1, Khái quát chung về xuất khẩu hàng hóa Việt Nam. 2
2-Vai trò của xuất khẩu. 5
3- Nhiệm vụ - phương hướng phát triển xuất khẩu. 6
II- Một số lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương đối với phát triển kinh tế 8
2- Lý thuyết “ Lợi thế so sánh” của David Ricacdo 9
3- Lý thuyết “ Tỷ lệ các yếu tố” của Hecksher - Ohlin 10
III- Chiến lược xuất khẩu hàng hóa 11
1- Tác động tích cực của chiến lược đối với phát triển kinh tế 11
2- Những hạn chế của nền kinh tế khi áp dụng chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô. 12
IV-Bài học kinh nghiệm đối với xuất khẩu cà phê Việt Nam 13
Chương II: Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam 14
I- Thực trạng sản xuất, chế biến và xuất khẩu cà phê 14
1, Thực trạng sản xuất cà phê 14
2- Thực trạng chế biến cà phê. 17
3- Thực trạng xuất khẩu cà phê 18
II- Thực trạng tiêu thụ cà phê Việt Nam 24
Chương III: Tác động của hoạt động xuất khẩu cà phê tới tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam 28
I- Tác động kinh tế của hoạt động xuất khẩu cà phê 28
II- Tác động chính trị - Xã hội của hoạt động xuất khẩu cà phê 31
Chương IV: Dự báo - định hướng - giải pháp thúc đẩy thị trường xuất 33
I- Dự báo về thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam 33
II- Định hướng nâng cao giá trị cà phê xuất khẩu 33
III- Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam 35
1, Giải pháp về tổ chức chỉ đạo, quản lý Nhà nước, đầu tư, tài chính, tín dụng 35
2, Giải pháp về đất trồng 36
3, Giải pháp về thị trường 36
4, Giải pháp về nguồn nhân lực 37
5, Giải pháp về phát triển các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh cà phê xuất khẩu 37
6, Giải pháp về khoa học kỹ thuật và công nghệ 37
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 39
I- Kết luận 39
II- Kiến nghị 39
Tài liệu tham khảo 41
Tài liệu