Information
Mục lục
Trang
Lời mở đầu 2
I. Giới thiệu chung 3
1. Khái quát lịch sử của liên minh Châu Âu EU 3
2. Sự ra đời của đồng Euro 4
3. Chức năng của đồng Euro 6
4. Ký hiệu tiền tệ, tiền đồng và tiền giấy của Euro 6
II. Các nước tham gia sử dụng đồng Euro 7
1. Các thành viên tham gia sử dụng đồng Euro 8
1.1 Các thành viên chính thức 8
1.2 Thành viên không chính thức 9
2. Những thuận tiện và khó khăn trong việc sử dụng đồng Euro ở các nước 10
2.1 Sự thuận tiện 10
2.2 Sự khó khăn 10
III. Tỷ giá Đồng Euro 12
1. Tỷ giá hối đoái 12
2. Tỷ giá của đồng USD so với đồng Euro 14
2.1 Giai đoạn từ năm 1999 – 2002 15
2.2 Giai đoạn từ năm 2003 – 2004 16
2.3 Giai đoạn từ năm 2005 – 2006 16
2.4 Giai đoạn từ năm 2006 – 2010 17
3. Tỷ giá đồng Euro hiện nay 18
IV. Tác động đối với kinh tế các nước EU và Thế giới 20
1. Đối với Thế Giới 20
2. Đối với các nước EU 23
V. Tác động của Euro đến nền kinh tế Việt Nam 25
1. Euro tại thị trường Việt Nam 25
2. Tác động của việc biến động tỷ giá Euro đến thị trường Việt Nam 28
2.1 Khi Euro tăng giá 28
2.2 Khi đồng Euro giảm giá 29
3. Rủi ro của đồng Euro tại thị trường Việt Nam 30
4. Một số giải pháp nhằm xử lý tác động của đồng Euro đối với Việt Nam 31
VI. Tổng kết 33


Lời mở đầu


Khi đề cập đến vấn đề chức năng của tiền tệ, các nhà kinh tế học đã cho rằng tiền tệ có ba chức năng thước đo giá trị, trung gian trao đổi và bảo toàn giá trị. Tuy nhiên, cũng có một số nhà kinh tế học thêm vào chức năng thứ tư: làm phương tiện thanh toán hoàn hiệu. Trải qua quá trình phát triển, khoa học tiền tệ không ngừng phát triển, trong nền kinh tế hiện đại các chức năng ban đầu của tiền tệ vẫn có ‎ nghĩa nhất định.
Trước đây đã từng tồn tại một cơ chế tiền tệ quốc tế được thành lập từ Hiệp định Bretton-Wood năm 1944. Qua gần bốn thập kỷ thăng trầm cơ chế Bretton-Wood, cơ chế độc tôn của USD đã bộc lộ những điểm yếu và đã bị sụp đổ vào tháng 8 năm 1971.
Hiện nay, tình hình đã đổi khác trước xu hướng hội nhập quốc tế sâu sắc , chủ nghĩa khu vực nổi lên như một hiện tượng của nền kinh tế thế giới . Liên minh Châu Âu với 11 nước là: Đức, Pháp, Italia, Ai-len, Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Lúc-xăm-bua, Phần Lan, Tây Ban Nha dã cho ra đời một đồng tiền quốc tế khác.Đó là đồng EURO.
Một trong những tham vọng chính trị mà Châu Âu không hề giấu giếm từ khi xây dựng dự án thống nhất tiền tệ, đó là: thông qua vận hành EMU và duy trì đồng EURO mạnh, ổn định để, củng cố và tăng cường vị thế của Châu Âu trên trường quốc tế, dùng EURO để cạnh tranh quốc tế với đồng đôla Mỹ, từ dó phân chia quyền lực về tiền tệ trên phạm vi thế giới một cách có lợi cho Châu Âu.
Việt Nam là nước có quan hệ truyền thống với EU chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng từ sự ra đời và biến động của Euro. Vì vậy nghiên cứu tình hình biến động của Euro và những ảnh hưởng của nó để có thể đưa ra giải pháp thích hợp cần thiết với quốc gia.

Tài liệu