InformationMục lục

Chương I: Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc.

I.Khái quát chung về xuất khẩu hàng hóa.
1.Khái niệm về xuất khẩu.
2. Ich lợi của xuất khẩu.
3. Nhiệm vụ của xuất khẩu.
II. Họat động xuất khẩu của ngành thủy sản Việt Nam.
1.Nội dung của họat động xuất khẩu thủy sản.
2.Tổ chức quản lí hoạt động xuất khẩu thủy sản.
III. Thị trường Trung Quốc và các nhân tốảnh hưởng tới việc xuất khẩu thủy sản
sang thị trường Trung Quốc.
1. Thị trường Trung Quốc.
a. Đặc điểm về kinh tế.
b. Đặc điểm về chính trị.
c. Đặc điểm về luật pháp.
d. Đặc điểm về văn hóa con người.
2. Thị trường thủy sản Trung Quốc.
a. Tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản Trung Quốc.
b. Tình hình chế biến xuất khẩu thủy sản Trung Quốc.
c. Tình hình xuất nhập khẩu thủy sản Trung Quốc.
d. Nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng thủy sản Trung Quốc.
e. Hệ thống phân phối thủy sản Trung Quốc.
f. Quy chế quản lí nhập khẩu thủy sản vào thị trường Trung Quốc.
3. Những nhân tốảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản vào thị trường
Trung Quốc.
a. Những nhân tố thuận lợi.
b. Những nhân tố bất lợi.

Chương II: Thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung
Quốc.
I. Tổng quan về ngành thủy sản Việt Nam.
1. Tình hình phát triển của ngành thủy sản Việt Nam.
a. Tiềm năng phát triển ngành thủy sản Việt Nam. b. Những đóng góp cua ngành thủy sản Việt Nam trong những năm qua đối
với nền kinh tế quốc dân.
2. Kết quả xuất khẩu ngành thủy sản Việt Nam trong những năm vừa qua.
a. Thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
b. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
c. Cơ cấu hàng xuất khẩu.
d. Giá hàng thủy sản xuất khẩu.
I. Thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong thời
gian qua.
1. Kim ngạch xuất khẩu.
2. Cơ cấu hàng thủy sản xuất khẩu.
3. Phương thức xuất khẩu.
4. Khả năng cạnh tranh của hàng thủy sản.
5. Hoạt động hỗ trợ của ngành thủy sản Việt Nam trong việc thúc đẩy xuất
khẩu vào thị trường Trung Quốc.
6. Sự tác động của cơ chế chính sách hiện tại của Việt Nam đối với xuất khẩu
thủy sản vào thị trường Trung Quốc.
II. Những kết luận rút ra qua nghiên cứu xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị
trường Trung Quốc.
1. Thành tựu đạt được.
2. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của những vấn đềđó.

Chương III: Một số biện pháp chủ yếu thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam
sang thị trường Trung Quốc.

I. Phương hướng phát triển của ngành thủy sản Việt Nam trong thời gian tới.
II. Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.
a. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường.
b. Tăng cường hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.
c. Biện pháp nâng cao tính cạnh tranh mặt hàng thủy sản.
d. Hoàn thiện phương thức xuất khẩu hàng thủy sản.
e. Nâng cao trình độ cho đội ngũ lao động trong ngành thủy sản.
f. Giải pháp hỗ trợ từ phía nhà nước đối với các doanh nghiệp xuất khẩu.
Tài liệu