Information
MỤC LỤC

I. DẪN LUẬN 1

1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài 1
2. Phương pháp làm việc 1
II. NỘI DUNG 2
1. Đặt vấn đề 2
2. Đối chiếu từ thân tộc Anh - Việt 2
III. TIỂU KẾT 9

I. DẪN LUẬN

1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài

Kể từ khi ra đời cho đến nay, ngôn ngữ học đối chiếu đã có những thành công đáng kể. Nhờ những nghiên cứu trong lĩnh vực này mà chúng ta có thêm những hiểu biết về loại hình các ngôn ngữ cũng như những về những nét văn hóa ngôn ngữ của các dân tộc trong mối quan hệ tương đồng hay dị biệt.
Lựa chọn đề tài khảo sát, phân tích trên cơ sở đối chiếu các từ thân tộc trong hai ngôn ngữ Việt - Anh, chúng tôi mong muốn có thể qua đó phần nào thấy được những nét văn hóa đặc trưng trong ngôn ngữ hai dân tộc.
Văn hóa được coi là các lối sống của một dân tộc. Đối chiếu văn hóa thông qua ngôn ngữ là một lĩnh vực mới mẻ nhưng chúng ta có thể miêu tả kiểu hành vi nhất định của một nền văn hó có sẵn và qua việc so sánh với văn hóa bản địa, ta có thể phát hiện ra những nét văn hóa đặc trưng. Đối chiếu có hệ thống văn hóa và ngôn ngữ nước ngoài với văn hóa và ngôn ngữ bản địa có thể góp phần cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu.
2. Phương pháp làm việc
Các từ của một ngôn ngữ là một hệ thống lớp các đơn vị rất phức tạp. Các lớp móc xích với nhau theo ý nghĩa, hình thức, chức năng ngữ pháp, phân bố, ... Với mỗi từ, nhóm từ hay các mẫu thức từ, chúng ta cần so sánh hình thức, ý nghĩa, sự phân bố và nghĩa hàm chỉ với khối từ vựng của tiếng mẹ đẻ. bất kì ngôn ngữ nào cũng có số lượng từ rất lớn nên phải lựa chọn mẫu để kiểm tra. Việc lựa chọn mẫu và phân tích những đặc điểm ý nghĩa rõ ràng nhất góp phần làm sáng tỏ vấn đề loại hình và văn hóa ngôn ngữ.
Chúng tôi lựa chọn 34 từ cơ bản nhất trong nhóm từ thân tộc tiếng Anh rồi phân tích đối chiếu với các từ tiếng Việt tương ứng và tìm ra sự khác nhau trong sự phân chiết nhóm từ thân tộc của từng ngôn ngữ. Điều này được cụ thể hóa trong bảng.
Tài liệu