Information
Lời mở đầu
Chương 1. Tổng quan về ngành mía đường việt nam
Chương 2. Quy trình công nghệ sản xuất đường

2.1. Nguyên liệu mía
2.1.1. Phân loại
2.1.2. Thu hoạch và bảo quản mía
2.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuât đường saccharose từ mía
2.3. Thuyết minh quy trình
2.3.1. Trích nước mía
2. 3.2. Làm sạch nước mía
2.3.3. Lọc bùn
2.3.4. Tẩy màu
2.3.5. Bốc hơi nước mía
2.3.6. Kết tinh đường
2.3.7. Phương pháp nấu đường
2.3.8. Ly tâm
2.3.9. Sấy đường
2.3.10. Vận chuyển và bảo quản đường
2.4. Khuyến cáo người tiêu dùng
Chương 3. Kết luận
Tài liệu