Information
Mục lục

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu

2.1.ở Việt Nam
2.1.1.Khái niệm về Dự án
2.1.2.Đánh giá tác động của Dự án
2.1.3.Một số kết quả nghiên cứu mô hình trồng rừng công nghiệp ở Việt
Nam
2.2.Trên thế giới
2.2.1.Khái niệm về Dự án
2.2.2.Đánh giá Dự án

Chương 3: Mục tiêu - đối tượng - nội dung3.1. Mục tiêu nghiên cứu 14
3.2.Đối tượng nghiên cứu 14
3.3 Giới hạn nghiên cứu 14
3.4.Nội dung nghiên cứu 14
3.5.Phương pháp nghiên cứu 15
3.5.1.Quan điểm và ph−ơng pháp luận. 15
3.5.2.Phương pháp thu thập số liệu 16
3.5.3.Phương pháp thu thập số liệu trên các ô mẫu. 22
3.6.Ph−ơng pháp xử lý số liệu 23
3.6.1.Phương pháp đánh giá tác động kinh tế 23
3.6.2.Phương pháp đánh giá tác động của Dự án về mặt xã hội 25
3.6.3.Đánh giá tác động về môi trường sinh thái. . 26

Ch−ơng 4: Kết quả vμ thảo luận28

4.1.Khái quát về Dự án trồng rừng nguyên liệu ván dăm tại Công ty lâm
nghiệp Thái Nguyên 28
4.1.1.Dự án trồng rừng nguyên liệu tại Công ty lâm nghiệp Thái Nguyên. 28
4.1.2.Xác định đất trồng rừng nguyên liệu vùng Dự án30
4.1.3.Tiến độ thực hiện 31
4.1.4.Xây dựng vườn ươm 31
4.1.5.Xây dựng cơ sở hạ tầng và khuyến lâm 32
4.1.6.Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng 32
4.1.7.Định mức lao động và chi phí nhân công cho trồng rừng chăm sóc
và bảo vệ rừng 35
4.1.8.Chi phí vật liệu cho 1 ha trồng rừng 36
4.1.9.Nhu cầu vốn 36
4.2.Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng Dự án 37
4.2.1.Điều kiện tự nhiên 37
4.2.2.Hiện trạng đất đai tài nguyên – lao động, dân cư, kinh tế, xã hội của
huyện Đồng Hỷ 41
4.3.Tình hình thực hiện các hoạt động của Dự án trồng rừng Công nghiệp
tại Công ty lâm nghiệp Thái Nguyên 46
4.3.1.Lập kế hoạch trồng rừng của Dự án. 46
4.3.2.Quy hoạch đất trồng rừng 46
4.3.3.Điều tra lập địa 50
4.3.4.Đo đạc diện tích và giao đất. 51
4.3.5.Hoạt động phổ cập và dịch vụ hỗ trợ 51
4.3.6 Cung cấp cây giống, vật tư cho trồng rừng53
4.3.7.Hoạt động trồng rừng và chăm sóc rừng 54
4.3.8. Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng
4.4.Đánh giá tác động của Dự án đến phát triển kinh tế, xã hội và môi
trường 58
4.4.1.Tác động của Dự án đến phát triển kinh tế 58
4.4.2.Tác động của Dự án về mặt xã hội 68
4.4.3.Tác động của Dự án về mặt môi tr−ờng71
4.5.Phân tích hiệu quả một số loài cây trồng rừng của Dự án 75
4.5.1.Hiệu quả kinh tế các loài cây trồng rừng 75
4.5.2.Tình hình sinh tr−ởng của các loài cây trồng rừng trong vùng Dự án 76
4.6.Một số giải pháp duy trì các hoạt động của Dự án trong giai đoạn tới. 77
4.6.1.Giải pháp cho giai đoạn hậu Dự án 77
4.6.2.Các giải pháp cho việc thực hiện các Dự án tiếp theo78

Chương 5: Kết luận tồn tại vμ khuyến nghị80

5.1.Kết luận 80
5.2.Tồn tại 81
5.3.Kiến nghị 82
Tài liệu