MỤC LỤC
Mục lục............................................. .................................................. 1
Lời nói đầu .................................................. ...................................... 2
Chương I. Lý luận về xuất khẩu............................................ ............... 4
I. Lý luận về xuất khẩu. .................................................. ................... 4
I.1. Khái niệm về xuất khẩu............................................ ............. 4
I.2. Các hình thức xuất khẩu............................................ ............ 5
I.3. Vai trò của hoạt động xuất khẩu............................................ 8
I.4. Những biện pháp mở rộng xuất khẩu. ................................. 10
II. Vai trò của chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Việt Nam. ........... 18
Chương II Thực trạng tình hình chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở tổng
công ty chăn nuôi Việt Nam .................................................. ............. 21
I. Giới thiệu về Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam ......................... 21
I.1. Về cơ cấu tổ chức:........................................... .................... 21
I.2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý văn phòng Tổng công ty
chăn nuôi Việt Nam .................................................. ................... 22
I.3. Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của
Tổng công ty Chăn nuôi VN: .................................................. ..... 24
II. Tình hình chăn nuôi lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam .. 28
II.1. Khó khăn............................................. ................................ 28
II.2. Tình hình chăn nuôi lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt
Nam. 28
III. Tình hình xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam
29
III.1. Tình hình xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt
Nam từ năm 1996 - 1999.............................................. ................ 29
III.2. Những khó khăn, hạn chế của việc xuất khẩu thịt lợn......... 32
Chương III. Những biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt
lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam ............................................ 35
2
I. Phương hướng phát triển của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam
trong giai đoạn 2000 - 2005 .................................................. ............. 35
I.1. Về chăn nuôi .................................................. ..................... 35
I.2. Về xuất nhập khẩu............................................ ................... 37
II. Những giải pháp đẩy mạnh chăn nuôi lợn giai đoạn 2000 - 2005
39
III. Những biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty
chăn nuôi Việt Nam giai đoạn 2000 - 2005 ....................................... 42
III.1. Giải pháp về công nghệ chế biến. ....................................... 42
III.2. Giải pháp về xuất khẩu............................................ ............ 43
III.3. Giải pháp về vốn .................................................. ............... 45
III.4. Giải pháp về tổ chức xuất khẩu........................................... 46
III.5. Giải pháp về thú y: .................................................. ............ 47
III.6. Kiến nghị biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt
lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam...................................... 47
Kết luận............................................ ................................................ 50
Phụ lục .................................................. ........................................... 51
Tài liệu tham khảo .................................................. ....................... 52
LỜI NÓI ĐẦU
Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn
lấy phát triển nông nghiệp làm cơ bản. Trong phát triển nông nghiệp
thì ngành chăn nuôi có vai trò rất quan trọng.
Năm 1996, Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam được thành lập theo
quyết định số 862/NN-TCCB/QĐ ngày 21/6/1996 của Bộ trưởng Bộ
nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở sắp xếp lại 53 xí
nghiệp và công ty.
3
Ban đầu thành lập Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam gặp nhiều
khó khăn vì trong số 53 doanh nghiệp thành viên, phần lớn đều gặp
khó khăn về tài chính, có xí nghiệp đang đứng trên bờ của sự giải thể,
có liên doanh đang ngấp nghé của sự phá sản.
Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam đã
cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty đã đưa
Tổng công ty tồn tại, dần dần đứng vững và có uy tín trong việc kinh
doanh.
Mặt hàng chủ yếu của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam là chăn
nuôi gà, lợn, bò, dê, cừu mà trọng tâm là chăn nuôi lợn để lấy thịt xuất
khẩu. Thị trường xuất khẩu của Tổng công ty trước kia là Liên xô cũ
hiện nay là thị trường Nga và tiến tới là thị trường Nhật, Tây Âu và
Hồng Kông.
Trong những năm qua bên cạnh những thành tựu, hoạt động sản
xuất, xuất khẩu của Tổng công ty còn có những mặt hạn chế. Để đẩy
mạnh sản xuất và xuất khẩu trong thời gian tới, Tổng công ty còn phải
đương đầu với những khó khăn và thách thức. Do vậy em đã chọn
chuyên đề thực tập: “Các biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất
khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam.”
Chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I. Lý luận về xuất khẩu
Chương II. Thực trạng tình hình chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn
ở tổng công ty chăn nuôi Việt Nam
4
Chương III. Những biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu
thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam