Information
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
I. ĐỊA LÝ VÀ DÂN CƯ AI CẬP CỔ ĐẠI 2
II. CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ 4
1 .Thời kỳ Tảo Vương quốc ( khoảng từ năm 3200 đến 3000 TCN) 5
2. Thời kỳ Cổ Vương quốc ( khoảng từ năm 3000 đến năm 2300 TCN) 5
3. Thời kỳ Trung Vương quốc ( khoảng từ năm 2200 đến năm 1570 TCN) 7
4. Thời kỳ Tân Vương quốc ( khoảng từ năm 1570 đến năm 1000 TCN) 8
5. Thời kỳ Hậu Vương quốc ( khoảng giữa thế kỷ X đến năm 30 TCN) 8
III.NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA VĂN MINH AI CẬP CỔ ĐẠI 10
1. Chữ viết 10
2. Văn học 10
3. Thiên văn học 11
4. Toán học 11
5. Y học 11
6. Kiến trúc và điêu khắc 12
7. Tôn giáo 13
KẾT LUẬN 14
TÀI LIỆU THAM KHẢO 15
MỤC LỤC 16
Tài liệu