Information
Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của bản luận văn gồm những phần sau:
Chương I: Cơ sở lý luận về mối quan hệ
I. Cơ sở lý luận chung về mối quan hệ.
II. Cơ sở thực tế và xu thế phát triển các mối quan hệ trong tương lai.
Chương II: Thực trạng hoạt động và mối quan hệ giữa văn phòng với các bộ phận trong Công ty Dệt 8-3.
A. Thực trạng hoạt động của Công ty Dệt 8-3.
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
II. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.
III. Kết quả hoạt động của Công ty.
B. Xác định mối quan hệ giữa văn phòng với các bộ phận trong Công ty.
I. Các mối quan hệ trong Công ty.
II. Quan hệ giữa văn phòng với các bộ phận trong Công ty.
Chương III. Một số đề xuất nhằm tăng cường mối quan hệ giữa văn phòng với các bộ phận trong Công ty.
Tài liệu