Information
Lời nói đầu
Hoạt động Xây dựng công trình và thương mại giao thông vận tải là vấn đề quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc phát triển nền kinh tế đất nước tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa theo định hướng mà Đảng và Nhà nước đã lựa chọn .
Trong quá trình thực tập và tìm hiểu khái quát về tình hình hoạt động tại Công ty xây dựng công trình và thương mại giao thông vận tải em nhận thấy việc phân tích hoạt động tài chính và điều kiện cần thiết đối với không chỉ công ty mà còn với hầu hết các công trong cũng như ngoài nước trong quá trình hoạt động của mình và vì vậy đề tài em lựa chọn để nghiên cứu là:
"PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
VÀ THƯƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI"

Do thời gian cũng như trình độ còn hạn chế do vậy đề tài được thực hiện không tránh khỏi thiếu sót rất mong các thầy cô cùng toàn thể bạn đọc góp ý kiến giúp em hoàn thiện để tài tốt hơn . Em xin chân thành cảm ơn .
Chương I
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - MỘT YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.
I. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1. Khái niệm:

Hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất xuất kinh doanh và có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó trước khi lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp cần phải nghiên cứu báo cáo tài chính của kỳ thực hiện. Các báo cáo tài chính được soạn thảo theo định kỳ phản ánh một cách tổng hợp và toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, kết quả kinh doanh...bằng các chỉ tiêu giá trị, nhằm mục đích thông tin về kết quả và tình hình tài chính của doanh nghiệp cho người lãnh đạo và bộ phận tài chính doanh nghiệp thấy được thực trạng tài chính của đơn vị mình, chuẩn bị căn cứ lập kế hoạch cho kỳ tương lai.
Tuy vậy, tất cả các số liệu của kỳ thực hiện là những tài liệu có tính chất lịch sử và chưa thể hiện hết những nội dung mà người quan tâm đòi hỏi. Vì vậy người ta phải dùng kỹ thuật phân tích để thuyết minh các mối quan hệ chủ yếu, giúp cho các nhà kế hoạch dự đoán và đưa ra các quyết định tài chính cho tương lai, bằng cách so sánh, đánh giá xem xét xu hướng dựa trên các thông tin đó.
Phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm các phương pháp và công cụ cho phép thu thập và xử lý thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.
Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính và các chỉ tiêu đặc trưng tài chính thông qua một hệ thống các phương pháp, công cụ và kỹ thuật phân tích giúp người sử dụng thông tin từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp khái quát, lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp

Tài liệu