Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1
CHƯƠNG I: NHỮNG LUẬN CỨ KHOÁ HỌC VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA DOANH NGHIỆP
2
1. Khái niệm và bản chất của quan hệ kinh tế trong các doanh nghiệp 2
2. Những quan điểm về hiệu quả kinh tế 3
3. Những nguyên tắc để xem xét hiệu quả kinh tế 5
4. Mục tiêu và ý nghĩa của việc bảo đảm và nâng cao hiệu quả kinh tế 7
5. Nội dung chủ yếu của việc xác định hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp 10
6. Một số kinh nghiệm nhằm góp phần nâng cao và bảo đảm
hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp vận tải ô tô 16
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP ĐTTH TRONG THỜI
GIAN QUA
18
I. Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 18
1. Quá trình hình thành 18
2. Qúa trình phát triển 18
3. Chức năng nhiệm vụ của Xí nghiệp tin học 19
4. Cơ sở vật chất thiết bị kỹ thuật 19
5. Về năng lực kỹ thuật 20
6. Về năng lực tài chính 21
7. Về khách hàng của Xí nghiệp 21
8. Về tổ chức bộ máy của Xí nghiệp 22
9. Về công tác quản lý lao động - tiền lương 23
II. Phân tích thực trạng tình hình hoạt động và hiệu quả hoạt động
Của Xí nghiệp ĐTTH trong thời gian qua 25
1. Phân tích tình hình hoạt động và hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp
trong thời gian qua 25
2. Phân tích thực trạng tình hình hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp trong
thời gian qua 30
III. Đánh giá thực trạng hoạt động và hiệu quả hoạt động
của Xí nghiệp 39
1. Về thực trạng hoạt động của Xí nghiệp 40
2. Về phần hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp 43
3. Các nguyên nhân tương ứng 45
CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Ở XÍ NGHIỆP ĐTTH 47
A. Triển vọng phát triển và các chính sách của nhà nước 47
1. Triển vọng phát triển ĐTTH ở Việt Nam 57
2. Những chính sách của nhà nước đối với ngành PT - TH 48
B. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Xí nghiệp trong
Thời gian tới 49
1. Mục tiêu 49
2. Định hướng khách hàng 50
3. Kế hoạch sản xuất trong năm 2002 50
4. Phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2002 52
C. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của
Xí nghiệp Điện tử Truyền hình trong thời gian qua 52
D. Những kiến nghị với nhà nước 65
KẾT LUẬN 67
TÀI LIỆU THAN KHẢO 68
Tài liệu