Information
MỤCLỤC
LỜI NÓI ĐẦU
VAI TRÒ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

1. Khái niệm và đặc điểm lao động của Giám đốc doanh nghiệp
1.1. Khái niệm Giám đốc doanh nghiệp
1.2. Đặc điểm lao động của Giám đốc doanh nghiệp
2. Vai trò, chức năng và quyền hạn của Giám đốc doanh nghiệp
2.1. Vai trò của Giám đốc doanh nghiệp
2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc doanh nghiệp
3. Phương pháp lãnh đạo của Giám đốc doanh nghiệp
3.1. Phương pháp nhân quyền
3.2. Phương pháp hành chính
3.3. Phương pháp kinh tế
3.4. Phương pháp tổ chức -giáo dục
3.5. Phương pháp tâm lý – xã hội
4. Tác phong lãnh đạo của Giám đốc doanh nghiệp
4.1. Tác phong mệnh lệnh
4.2. Tác phong dễ dãi
4.3.Tác phong dân chủ -quyết định
5. Tiêu chuẩn của Giám đốc doanh nghiệp.
5.1. Trình độ văn hoá chuyên môn
5.2. Trình độ, năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý
5.3. Phẩm chất chính trị
5.4. Tư cách đạo đức:.
5.5.Sức khoẻ, tuổi tác
CHƯƠNGII
THỰC TRẠNG VỀ VAI TRề VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY HYMETCO

1. Giới thiệu về công ty.
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty HYMETCO
1.2.Đôi nét về hoạt động kinh doanh của công ty HYMETCO
1.2.1.Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
1.2.2.Các mặt hàng kinh doanh chính
1.3.Cơ cấu tổ chức quản lí hành chính của công ty HYMETCO
2.Những đặc điểm về kinh tế, kỹ thuật của công ty
2.1. Những đặc điểm về kỹ thuật
2.2. Những đặc điểm về kinh tế
3. Vai trò và phương pháp lãnh đạo của Giám đốc công ty HYMETCO
3.1. Hoạch định chiến lược của công ty
3.2. Tổ chức quản trị công ty
3.2.1. Tổ chức quản trị trong sản xuất kinh doanh
3.2.3. Các lĩnh vực khác
3.3. Lãnh đạo trong công ty
3.4. Kiểm soát trong công ty
3.5. Đánh giá chung về vai trò và phương pháp lãnh đạo của Giám đốc công ty HYMETCO.
3.5.1. Vai trò của Giám đốc công ty
3.5.2. Phương pháp lãnh đạo
3.5.3. Những vấn đề phát sinh cần giải quyết để phát huy vai trò và phương pháp làm việc của Giám đôc công ty
4. Phân tích tình hình tiêu thụ các mặt hàng khí tượng từ năm 1999 đến nay
5. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
5.1. Những thành tựu đạt được
5.2. Những tồn tại
6. Định hướng phát triển của công ty vật tư kỹ thuật khí tượng thuỷ văn HYMETCO từ nay đến năm 2006
CHƯƠNGIII
KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT HUY VAI TRề VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY HYMETCO

1. Kiến nghị với Giám đốc công ty HYMETCO
1.1. Không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo và chỉ huy mọi lúc, mọi nơi thể hiện rõ vai trò chỉ huy cao nhất ở công ty.
1.2. Củng cố và hoàn thiện bộ máy quản trị cấp Công ty
1.3. Tổ chức hệ thống thông tin quản lý, đáp ứng kịp thời cho công tác xử lý kinh doanh của công ty.
1.4. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát cung ứng và tiêu thụ máy móc, nguyên vật liệu, tiết kiệm triệt để, nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.5. Sử dụng hiệu quả các đòn bẩy kinh tế trong quản lý công ty
1.6. Không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ bản thân đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu cần thiết cho Giám đốc trong cơ chế thị trường
1.7. Tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi nhằm phát huy khả năng của cán bộ công nhân viên trong công ty.
1.8.Công tác tư tưởng trong việc đào tạo, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty
1.9. Đổi mới công tác đào tạo và bố trí cán bộ quản lý doanh nghiệp
1.10. Đổi mới và phát huy hiệu quả các mối quan hệ phối hợp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp
2. Một số kiến nghị với nhà nước
2.1. Nhà nước cần mở rộng các trường đào tạo Giám đốc và thực hiện chế độ thi tuyển Giám đốc trong các ngành nghề với các doanh nghiệp nhà nước..
2.2. Tiêu chuẩn về độ tuổi làm Giám đốc nên từ 35-45 tuổi
2.3. Nhà nước cần có những chính sách tạo đìêu kiện vật chất cho Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước.
KẾT LUẬN
Tài liệu