Information
I.Khái quát chung
1. Khái niệm
2. Đặc điểm của chính sách tiền tệ
3. Các mục tiêu của chính sách tiền tệ
3.1. Kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng bản tệ
3.2. Tạo việc làm, giảm thất nghiệp
3.3. Tăng trưởng kinh tế

4. Các công cụ của chính sách tiền tệ
4.1. Công cụ tái cấp vốn (Ưu điểm,nhược điểm )
4.2. Công cụ dự trữ bắt buộc
4.3. Công cụ nghiệp vụ thị trường mở
4.4. Công cụ hạn mức tín dụng
4.5. Công cụ lãi suất
4.6. Công cụ tỷ giá
II. Chính sách tiền tệ Việt nam trong thời gian qua
1.Giai đoạn từ năm 1986-2008

1.1.Tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986-2008

1.2.Chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 1986-2008
1.3. Thực trạng thực hiện chính sách tiền tệ giai đoạn 1986-2008

2. Chính sách tiền tệ giai đoạn 2008-2009
2.1. Tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008-2009

2.2. Chính sách tiền tệ giai đoạn 2008-2009

2.4. Hạn chế của chính sách tiền tệ năm 2008-2009
III. Chính sách tiền tệ Việt Nam 6 tháng đầu năm và định hướng cho 6 tháng cuối năm

1. Chính sách tiền tệ Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010
1.1. Tình hình kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010
1.2. Chính sách tiền tệ 6 tháng đầu năm 2010
2.Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam và định hướng chính sách tiền tệ 6 tháng cuối năm 2010

2.1. Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm 2010
2.2. Định hướng chính sách tiền tệ Việt Nam 6 tháng cuối năm 2010
Tài liệu