Information

A. MỞ ĐẦU


I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI :

Phát sinh cùng với xã hội loài người, giáo dục biến đổi và phát triển cùng với sự biến đổi của xã hội. Ngay khi nước ta bước vào giai đoạn mới thì giáo dục cũng có những biến chuyển quan trọng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng ta đã xác định : "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". Sự nghiệp giáo dục đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vì vậy trọng tâm của ngành giáo dục là nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, bồi dưỡng thế hệ trẻ có đủ phẩm chất và năng lực xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước, xây dựng lực lượng lao động và đội ngũ trí thức lớn có kiến thức văn hoá, khoa học kỹ thuật … đó là nhiệm vụ và niềm tự hào của nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thành tựu của sự nghiệp giáo dục là niềm tự hào của các nhà giáo dục thuộc nhiều bậc học. Đặc biệt đối với bậc trung học cơ sở (THCS), vì đối tượng của bậc học này mang tính phức tạp.
Để đạt được những thành tựu khả quan đòi hỏi các nhà giáo dục phải uốn nắn giáo dục học sinh theo phong cách sư phạm. Muốn thế chúng ta phải có một phương pháp giảng dạy như thế nào cho hợp lý, phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm của từng bộ môn, cụ thể là bộ môn Vật lí nói chung và Vật lí 6 nói riêng.
Người ta nói: "Trăm nghe không bằng một thấy" và "Học đi đôi với hành ". Vì thế sử dụng các hình ảnh trực quan, thí nghiệm chứng minh trên lớp, dùng phiếu học tập… là các phương pháp mà giáo viên dạy môn Vật lí thường sử dụng để truyền đạt kiến thức. Vậy, chúng ta cần phải đổi mới hình thức dạy và học như thế nào giúp học sinh lĩnh hội kiến thức nhanh nhất và hiệu quả nhất? Là một giáo viên của bậc Trung học cơ sở thì việc tìm hiểu và việc sử dụng sáng tạo đổi mới phương pháp trong giảng dạy bộ môn là rất cần thiết. Qua nhiều năm giảng dạy, tôi đã đúc kết một số kinh nghiệm giúp học sinh học tập một cách tích cực và sáng tạo hơn. Chính vì vậy tôi chọn đề tài “Đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí 6” làm đề tài nghiên cứu.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
-Mục tiêu đề tài hướng tới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tập của học sinh.
-Rèn luyện cho học sinh thực hiện thí nghiệm chứng minh trên lớp, sử dụng hình ảnh trực quan, làm phiếu học tập…trong việc học tập môn Vật lí 6

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU:
- Đối tượng nghiên cứu : Đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí 6
- Khách thể : Học sinh khối 6 trường THCS Thị Trấn
IV.GIẢ THUYẾT KHOA HỌC:

-Đổi mới phương pháp trong dạy học môn Vật lí 6 có thể làm cho những em thích học tập môn Vật lí có hứng thú học tập.
-Có thể rèn luyện cho học sinh có được một cách học để tiếp thu bài nhanh nhất.
-Đổi mới phương pháp dạy học là dùng hình ảnh để minh họa trong từng bài học cụ thể, thí nghiệm chứng minh trên lớp,…

V. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU :
-Nghiên cứu lý luận về đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí
-Nghiên cứu thực tế việc đổi mới phương pháp trong dạy học Vật lí lớp 6 trường THCS Thị Trấn
-Từ thực tế trên đề xuất ý kiến về việc đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí.

VI. PHẠM VI NGHIÊN CỨU :
-Nội dung : Tập trung nghiên cứu việc sử dụng đổi mới phương pháp dạy học Vật lí lớp 6.
- Địa bàn nghiên cứu : Học sinh khối 6 trường THCS Thị Trấn - Châu Thành - Tây Ninh.
Tài liệu