Luận Văn Tổng quan về quản lý và kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Đang ở
  An Giang
  Bài viết
  3,095
  Tài liệu đã gửi
  3,093
  Tài liệu được mua
  2,850
  Tài liệu đã mua
  26
  ID thành viên
  191
  Gold
  11,370
  Nạp Gold vào tài khoản

  Tổng quan về quản lý và kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

  TÊN ĐỀ TÀI: Tổng quan về quản lý và kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
  Information
  CHƯƠNG 1

  TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
  1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò chi thường xuyên của NSNN

  1.1.1 Khái niệm về chi thường xuyên

  Chi thường xuyên là quá trình phân phối, sử dụng nguồn lực Tài chính của Nhà nước nhằm trang trải những nhu cầu của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội thuộc khu vực công, qua đó thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở các hoạt động sự nghiệp kinh tế, giáo dục và đào tạo, y tế, xã hội, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ môi trường và các hoạt động sự nghiệp khác. Nói tóm lại thì chi thường xuyên của NSNN là quá trình phân phối, sử dụng vốn từ quỹ NSNN để đáp ứng nhu cầu chi gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về quản lý kinh tế, xã hội.
  1.1.2 Phân loại chi thường xuyên

  - Căn cứ vào tính chất kinh tế

  Chi thường xuyên bao gồm 4 nhóm mục cụ thể như sau:

  + Nhóm các khoản chi thanh toán cho cá nhân gồm: tiền lương; phụ cấp lương; học bổng học sinh, sinh viên; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; chi về công tác người có công với cách mạng và xã hội; chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; các khoản thanh toán khác cho cá nhân.
  + Nhóm các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn gồm: thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin tuyên truyền liên lạc; hội nghị; công tác phí; chi phí thuê mướn; chi sửa chữa thường xuyên; chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành.
  + Nhóm các khoản chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định và xây dựng nhỏ gồm: sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng; chi mua tài sản vô hình; mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn.
  + Nhóm các khoản chi thường xuyên khác gồm: các nhóm mục củamục lục Ngân sách nhà nước không nằm trong 3 nhóm mục trên và các mục từ mục 147 đến mục 150 thuộc khoản chi thường xuyên trong mục lục Ngân sách nhà nước.
  - Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn

  Chi thường xuyên bao gồm các khoản chi cụ thể sau:

  + Chi cho sự nghiệp kinh tế: Hoạt động của các đơn vị SN kinh tế nhằm phục vụ cho yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, quản lý KT-XH và tạo điều kiện cho các ngành kinh tế hoạt động và phát triển một cách thuận lợi. Mục đích hoạt động của đơn vị SN kinh tế không phải là kinh doanh lấy lãi, do vậy NSNN cần dành một khoản chi đáp ứng hoạt động của các đơn vị này. Chi SN kinh tế bao gồm:
  • Chi SN nông nghiệp, SN thuỷ lợi, SN ngư nghiệp, SN lâm nghiệp, sự nghiệp giao thông, SN kiến thiết thị chính và SN kinh tế công
  cộng khác.

  • Chi điều tra cơ bản, đo đạc địa giới hành chính các cấp.

  • Chi về bản đồ, đo đạc cắm mốc biên giới, đo đạc lập bản đồ và lưu trữ hồ sơ địa chính.
  • Chi định canh, định cư và kinh tế mới.

  + Chi sự nghiệp văn hoá-xã hội: Chi SN giáo dục, đào tạo; Chi SN y tế; SN VHTT; SN TDTT; SN phát thanh, truyền hình; SN khoa học, công nghệ và môi trường; SN xã hội; SN văn xã khác.
  + Chi quản lý hành chính: Là các khoản chi cho hoạt động của các cơ quan HCNN thuộc bộ máy chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương.
  + Chi về hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam.

  + Chi về hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội: Bao gồm: mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB Việt Nam, Hội LHPN, Hội Nông dân Việt Nam.


  Đối với nước ta các tổ chức trên là các tổ chức thuộc hệ thống chính trịcủa nước ta, do vậy theo quy định của luật NSNN, NSNN có trách nhiệm bố trí chi NS đảm bảo hoạt động của các tổ chức này.
  + Chi trợ giá theo chính sách của Nhà nước.

  + Chi các chương trình quốc gia.

  + Chi trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội.

  + Chi tài trợ cho các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.
  + Chi trả lãi tiền do Nhà nước vay.

  + Chi viện trợ cho các Chính phủ và các tổ chức nước ngoài.

  + Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

  1.1.3 Đặc điểm của chi thường xuyên

  - Nguồn lực Tài chính trang trải cho các khoản chi thường xuyên được phân bổ tương đối đều giữa các quý trong năm, giữa các tháng trong quý và giữa các năm trong kỳ kế hoạch.
  - Việc sử dụng kinh phí thường xuyên được thực hiện thông qua hai hình thức cấp phát thanh toán và cấp tạm ứng. Cũng như các khoản chi khác của Ngân sách nhà nước, việc sử dụng kinh phí thường xuyên phải đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.
  - Chi thường xuyên chủ yếu chi cho con người sự việc nên nó không làm tăng thêm tài sản hữu hình của Quốc gia.
  - Hiệu quả của chi thường xuyên không thể đánh giá, xác định cụ thể như chi cho đầu tư phát triển. Hiệu quả của nó không đơn thuần về mặt kinh tế mà được thể hiện qua sự ổn định chính trị – xã hội từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
  Với đặc điểm trên cho thấy vai trò chi thường xuyên có ảnh hưởng rất quan trọng đến đời sống KT-XH của một quốc gia.
  1.1.4 Vai trò của chi thường xuyên

  - Chi thường xuyên có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chi của NSNN. Thông qua chi thường xuyên đã giúp cho bộ máy nhà nước duy trì hoạt động bình thường để thực hiện tốt chức năng QLNN; đảm bảo an ninh, antoàn xã hội, đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

  - Thực hiện tốt nhiệm vụ chi thường xuyên còn có ý nghĩa rất lớn trong việc phân phối và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính của đất nước, tạo điều kiện giải quyết tốt mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng. Chi thường xuyên hiệu quả và tiết kiệm sẽ tăng tích lũy vốn NSNN để chi cho ĐTPT, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao niềm tin của nhân dân vào vai trò quản lý điều hành của nhà nước.


  KẾT LUẬN
  Trong giai đoạn hiện nay, NSNN đóng vai trò rất quan trọng, bảo đảm cho NSNN thực hiện chức năng và nhiệm vụ duy trì quyền lực nhà nước – là công cụ điếu tiết vĩ mô nền kinh tế, cung cấp kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng, các ngành then chốt, tạo môi trường cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển, đầu tư chống ô nhiễm môi trường, tài trợ cho các hoạt động xã hội, chống lạm phát … Do vậy, việc quản lý sử dụng NSNN đúng đối tượng, đúng mục đích và có hiệu quả không chỉ là trách nhiệm riêng của cơ quan tài chính hay KBNN mà là trách nhiệm chung của tất cả các cơ quan đơn vị QLNN và các đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước.
  Trong đề tài này là sự kết hợp giữa nhận thức mới trong lý luận chung về NSNN và kiểm soát chi NSNN qua KBNN với thực trạng công tác quản lý cấp phát NS và kiểm soát chi NS qua KBNN theo luật NSNN. Đồng thời, nêu ra những tồn tại cơ bản trong quá trình tổ chức thực hiện. Từ đó, đề ra những giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục những tồn tại và góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát chi NSNN theo luật định. Trong đó giải pháp cải tiến thủ tục, quy trình kiểm soát các khoản chi chủ yếu có ý nghĩa rất quan trọng và thực tiễn trong việc phục vụ quá trình kiểm soát chi Ngân sách nhà nước
  Với việc kiến nghị tập trung thống nhất các nguồn vốn đầu tư của nhà nước và thực hiện khoán chi NSNN sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý bộ máy nhà nước, giảm được hao phí lao động xã hội và sử dụng kinh phí thuộc Ngân sách nhà nước được tiết kiệm và có hiệu quả hơn.
  Đối với công tác quản lý chi tiêu NSNN, đây không chỉ đơn thuần là công việc kiểm soát chi tiêu của các đối tượng thụ hưởng NSNN mà là phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương được tập trung từ các thành phần kinh tế và của nhân dân lao động.
  Hơn nữa, Ngân sách nhà nước không phải là vô tận đều là tiền của, công sức lao động của nhân dân đóng góp, nó không thể thất thoát lãng phí.

  Năng lực sản xuất còn nhiều, đời sống nhân dân được nâng lên nếu ta có một cơ chế và quy trình hoàn chỉnh về kiểm soát chi Ngân sách nhà nước./.
  Tài liệu
  Last edited by huynhphuocloc2009; 03-27-2012 at 12:37 PM.

  GOOD LUCK TO YOU 

Similar Threads

 1. Bản chất, vai trò của các tổ chức xuyên quốc gia
  By docsvn1 in forum CÁC ĐỀ TÀI KHÁC
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-21-2011, 12:30 PM
 2. bản chất và vai trò của các công ty xuyên quốc gia
  By chuyengialaptop in forum CNXH Khoa Học
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-21-2011, 08:56 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-30-2011, 01:03 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-13-2011, 12:02 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-06-2011, 05:46 PM

Visitors found this page by searching for:

khái niệm chi thường xuyên

đặc điểm chi thường xuyên

đặc điểm của chi thường xuyên

mối quan hệ giữa thuế và chi thường xuyênkiem soat chi thuong xuyenkhái niệm kiểm soát chidac diem chi thuong xuyen Nsnn cua cac co quan nha nuoctổng quan tài liệu về đề tài kiểm soát chi bảo hiểm xã hộikhái niệm đặc điểm chi thưuờng xuyênKhai niem dac diem chi thuong xuyenkhai niem chi thuong xuyenvai trò của kho bạc nhà nước trong việc kiểm soát chi tiêu côngtiểu luận chi thường xuyênnhóm mục chi thường xuyênsáng kiến kiểm soát ngân sách nhà nướccác nhóm mục chi thường xuyên ngân sách nhà nướcmối quan hệ của chi thường xuyên và thuế sang kien kiểm soát chi ngân sách nhà nướcsáng kiến kiểm soát chi NSNN[pdf] luận văn kiểm soát chi tiêu công qua kho bạc nhà nướckhái niệm đặc điểm của chi thường xuyênmối quan hệ giữa thuế và các khoản chi thường xuyênnhững giải pháp sáng kiến trong kiểm sóat chitổng quan các tài liệu về đề tài kho bạc nntổng quan tài liệu về kiểm soát chi nsnn

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình