Information
LờI NóI ĐầU

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay các công ty lớn, nhỏ ra đời ngày càng nhiều. Mỗi công ty đều tuyển dụng những kế toán viên lành nghề để có thể giúp công ty quản lý và giám sát về tài chính. Mỗi sinh viên, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành kế toán – tài chính đều phải tự trang bị cho mình những kiến thức về chuyên ngành để có thể hoàn thành tốt công việc sau khi ra trường. Nhưng bên cạnh đó họ cũng phải trang bị cho mình những kiến thức thực tiễn để không gặp phải những bỡ ngỡ khi làm việc trong môi trường kinh doanh sau này.
Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện, kết hợp lý luận với thực tiễn, tạo điều kiện cho sinh viên củng cố kiến thức lý luận đã được trang bị, bổ sung kiến thức thực tế về nghề nghiệp của mình và giúp cho sinh viên khi ra trường có thể đảm nhiệm ngay công việc được giao thuộc chuyên ngành đào tạo tại các đơn vị thực tế, các sinh viên cần phải thực hiện công tác thực tập tại doanh nghiệp. Cần phải tìm hiểu, khảo sát công tác tài chính kế toán tại các doanh nghiệp để hoàn thiện kiến thức của mình.
Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của công tác thực tập em đã chọn công ty liên doanh FnB – chi nhánh giao dịch tại Hà Nội để thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp cho mình.
Do thời gian thực tập tại công ty chưa được nhiều nên em chưa thể tìm hiểu được kỹ về mọi mặt hoạt động của công ty. Mặt khác do khả năng kết hợp giữa lý luận và thực tiễn còn hạn chế nên báo cáo tổng hợp của em không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Em mong nhận được sự nhận xét của quý công ty cũng như của thầy giáo hướng dẫn để quá trình thực tập của em được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn cùng cán bộ nhân viên trong chi nhánh giao dịch công ty liên doanh FnB tại Hà Nội trong thời gian vừa qua để em hoàn thành Báo cáo tổng hợp của mình.

32

MụC LụC
LờI NóI ĐầU 1
PHầN I. GIớI THIệU TổNG QUAN Về DOANHNGHIệP 2
I - QUá TRìNH HOạT ĐộNG Và ĐặC ĐIểM KINH DOANH CủA DOANH NGHIệP 2
1- Khái quát lịch sử thành lập của doanh nghiệp . 2
2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp . 3
3. Đối tuợng và địa bàn kinh doanh của doanh nghiệp. 4
4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 5
II - Hệ THốNG Tổ CHứC Bộ MáY QUảN Lý HOạT ĐộNG SảN XUáT KINH DOANH CủA CÔNG TY 5
1. Cơ cấu tổ chức hiện tại: 5
2. Mô hình quản lý và hoạt động của phòng kế toán. 8
PHầN II. CÔNG TáC PHÂN TíCH KINH Tế DOANH NGHIệP 13
1. TìNH HìNH Tổ CHứC CÔNG TáC PHÂN TíCH KINH Tế DOANH NGHIệP 13
2. PHÂN TíCH MộT Số CHỉ TIÊU CHủ YếU 14
2.1. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 15
2.2.. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty 20
KếT LUậN 24
NHậN XéT CủA ĐƠN Vị THựC TậP 25

Tài liệu