Information
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Lí do chọn đề tài

Những năm qua khi đất nước với nhiều đổi mới về mọi mặt về kinh tế - chính trị - xã hội. Chúng ta đang là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, đây vừa là niềm tự hào vừa là niềm vui, nhưng đồng thời lại chứa đựng trong đó những thách thức lớn khí chúng ta hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Những cơ hội và thách thức đó ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp.vì trước đây nền kinh tế của chúng ta chỉ đang bơi trong một cái ao, khi hội nhập WTO nền kinh tế của Việt Nam xẽ tiến ra biển khơi, xẽ có nhiều cơ hội hơn khi chúng ta hòa nhập với nền kinh tế thế giới,và đồng thời là những bở ngỡ khi hòa nhập với nền kinh tế thế giới,vì vậy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói giêng phải chuẩn bị tốt về mọi mặt.
Trong doanh nghiệp việc phân tích doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề rất quan trọng. Trong doanh nghiệp mối quan tâm hang đầu của họ là sản phẩm của mình tiêu thụ được trên thị trường và được thị trường chấp nhận đảm bảo việc thu hồi vốn,bù đắp chi phí đã bỏ ra và mục tiêu quan trọng mà các doanh nghiệp đều hướng tới là tạo ra lợi nhuận. Muốn biết doanh nghiệp làm ăn có lãi hay không thì phải nhờ đến kế toán phân tích doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Vì thế việc hạch toán doanh thu xác định kết quả kinh doanh là một việc có vai trò rất quan trọng, kế toán phân tích doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là một thành phần chủ yếu trong kế toán của doanh nghiệp về thông tin kinh tế một cách nhanh nhất và có độ tin cậy cao. Nhất là khi nền kinh tế đang có sự cạnh tranh khắc nghiệt mỗi doanh nghiệp đều tận dụng hết nguồn lực sẳn có của mình nhằm làm tăng lợi nhuận, cũng cố mở rộng thị phần của doanh nghiệp mình trên thị trường.
Cũng như doanh nghiệp khác CTCP Bia Thanh Hóa đã sử dụng kế toán như một công cụ để điều hành và quản lý hoạt động của công ty.Trong đó kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh có nhiệm vụ theo dõi quá trình bán hàng và số lượng hang bán ra, chi phí bán hàng để cung cấp đầy đủ thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh từng kỳ sao cho nhanh nhất, hiệu quả nhất
Trong thời gian học tập tại trường và qua thời gian thực tập tại CTCP Bia Thanh Hóa em nhận thức được vai trò của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh với sự hướng dẫn nhiệt tình của anh chị trong phòng kế toán tại công ty em đã hoàn thành tốt chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình với đề tài : “ doanh thu và xác định kết quả kinh doanh”.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đức Nam,và các anh chị trong công ty cổ phần Bia Thanh Hóa đã tạo điều kiện cho em tìm hiểu và hoàn chỉnh hơn chuyên đề của mình
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Ngiên cứu, phân tích, đánh giá kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần bia Thanh hóa, và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa trong thời gian tới.
Mục tiêu cụ thể:
+ Hệ thống cơ sỏ lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
+ Phân tích đánh giá công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tháng 12 năm 2010 của Công ty cổ phần bia Thanh Hóa
+ Đưa ra đề xuất, giải pháp, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa
1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu:
Về thời gian: Nghiên cứu tình hình công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần bia Thanh Hóa
Về không gian: Nghiên cứu tại công ty cổ phần Bia Thanh Hóa
Đối tượng nghiện cứu:
Từ việc tìm hiểu về CTCP Bia Thanh Hóa chuyên đề tốt nghiệp đi sâu nghiên cứu lý thuyết kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phàn bia Thanh Hóa
1.4. Phương pháp nghiên cứu
+ Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp được cung cấp từ phía công ty thông qua các phòng ban của công ty
- Phương pháp hạch toán kế toán bao gồm phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản và ghi đối ứng, phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán,…
- Phương pháp phân tích kinh doanh như phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ,…
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra, phỏng vấn,…)
- Tìm hiểu thực tế bằng cách phỏng vấn cán bộ công ty.
- Kết hợp tìm hiểu qua internet, sách báo, tài liệu… liên quan tới đề tài.
- Quan sát trực tiếp tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
1.5. Kết cấu của đề tài
Phần I: Đặt vấn đề
Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu.
Phần III: Kết luận và kiến nghị.MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1. Lí do chọn đề tài 1
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2
1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu 2
1.5. Kết cấu của đề tài 3
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ kế toán DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh 4
I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ kế toán DOANH THU 4
1.1. KHÁI NIỆM DOANH THU 4
1.2. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ kế toán DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh 4
1.2.1 Khái niệm kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 4
1.2.2. Vai trò của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 5
1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 5
1.3. CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG 6
1.4. KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU 8
1.5. PHƯƠNG PHÁP kế toán DOANH THU VÀ CÁC KHOẢN TRỪ DOANH THU 9
1.5.1 kế toán doanh thu 9
1.5.2 kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 13
1.6. kế toán GIÁ VỐN HÀNG BÁN 16
1.6.1. Xác định giá vốn hàng bán 16
1.6.2. Chứng từ kế toán sử dụng 18
1.6.3. Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán 19
1.7 kế toán CHI PHÍ BÁN HÀNG 20
1.7.1 kế toán chi phí bán hàng 20
1.7.2. kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 21
1.7.2.3 Phương pháp kế toán 22
1.7.3 kế toán chi phí tài chính 23
II. LÝ LUẬN CHUNG VỀ kế toán XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh 24
2.1. Khái niệm 24
2.2. Công thức xác định kết quả kinh doanh 24
2.3. Tài khoản sử dụng và trình tự kế toán kết quả tiêu thụ 24
2.3.1 tài khoản sử dụng 24
2.3.2. Trình tự hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 25
2.4. MỘT SỐ HÌNH THỨC GHI SỔ TRONG kế toán 25
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC kế toán DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TẠI CTCP BIA THANH HÓA 28
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHÀN BIA THANH HÓA 28
I. TÌM HIỂU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THỰC TẬP 28
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 28
1.2. Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của Công ty 30
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 30
1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 30
1.3.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 33
1.4. Khái quát về bộ máy kế toán của công ty 34
1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 36
1.6. Tình hình sử dụng lao động tại Công ty qua 3 năm (08-09-10) 38
1.7. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm ( 08 – 09 – 10) 40
1.8. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm ( 08 – 09 – 10) 42
1.9. Chế độ kế toán được áp dụng tại Công ty 46
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC kế toán DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TẠI CTCP BIA THANH HÓA 46
2.2.1 Thực tế công tác kế toán thành phẩm tại Công ty Cổ phần bia Thanh Hóa 46
2.2.2. Phương thức bán hàng hóa của công ty 55
2.2.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng 56
2.2.4 kế toán giá vốn hàng bán 65
2.2.5 kế toán Thuế TTĐB và các khoản giảm trừ doanh thu 66
2.2.6 kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa 71Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN kế toán DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA 73
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty 73
3.1.1. Ưu điểm 74
3.1.2. Hạn chế 74
3.2. Một số biện pháp (ý kiền đề xuất) nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu (hạch toán tiêu thụ) và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 74
3.2.1.Hoàn thiện hạch toán ban đầu 74
3.2.2 Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản vào kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty 75
3.2.3 Hoàn thiện hệ thống sổ sách 76
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77
3.1. Kết luận 77
3.2. Kiến nghị 78

Tài liệu