Information
MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 2
I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 4
II. VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN 4
2.1. Vai trò quản lý nhà nước về kinh tế qua các giai đoạn lịch sử 4
2.2. Vai trò quản lý nhà nước về kinh tế trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 6
III. NHỮNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 7
3.1. Nhận thức về chức năng quản lý nhà nước về kinh tế 7
3.2. Những chức năng cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta hiện nay 8
IV. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHĂM NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 11
4.1. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta hiện nay 11
4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta hiện nay 16
V. LIÊN HỆ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 19
KẾT LUẬN 23
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24


LỜI MỞ ĐẦU

Bước vào giai đoạn mới, thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sau khi Việt Nam tham gia Tổ chức thương mại thế giới WTO, chúng ta khơi dậy mạnh mẽ những tiềm năng to lớn của đất nước, huy động mọi nguồn lực, sức sáng tạo trong nhân dân để phát triển kinh tế, xã hội, tranh thủ được nguồn vốn, khoa học, công nghệ cao, trình độ quản lý tiên tiến của các nhà đầu tư nước ngoài, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bên cạnh những cơ hội thuận lợi đó, chúng ta cũng phải đối mặt với những thách thức khắc nghiệt, đó là sự phân hoá giàu nghèo, thất nghiệp tăng lên; phân phối lợi ích không đồng đều giữa các vùng, miền, các ngành; có những bộ phận dân cư ít được hưởng lợi, thậm chí còn bị tác động tiêu cực; lối sống, văn hoá ngoại lai đặt ra những thách thức đối với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; vấn đề bảo vệ môi trường.v.v..; từ đó có thể dẫn đến bất ổn định xã hội, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững của đất nước. Những hạn chế, khuyết điểm của công tác quản lý nhà nước về kinh tế thời gian qua và những thách thức khắc nghiệt do tác động mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế.
Trên cơ sở Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời trải qua tổng kết thực tiễn 15 năm đổi mới, tại Đại hội IX của Đảng nhấn mạnh các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế: “Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh và hợp tác để phát triển; bằng chiến lược, kế hoạch và chính sách kết hợp với sử dụng lực lương vật chất của nhà nước để đính hướng phát triển kinh tế, xã hội, khai thác hợp lý các nguồn lực của đất nước, bảo đảm cân đối vĩ mô nền kinh tế, điều tiết thu nhập, kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật”. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế càng có có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn ở nước ta, là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò và chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế là một trong những nội dung quan trọng của việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
Xuất phát từ ý nghĩa đó, em xin chọn chuyên đề tiểu luận: “Chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế”, để phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, học tập và trao đổi kiến thức cho môn học Quản lý Nhà nước về kinh tế. trong chuyên đề tiểu luận, em xin phép được đề cập tới những nội dung chính sau đây:
I. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
II. VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN
III. NHỮNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
IV. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHĂM NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
V. LIÊN HỆ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tài liệu