Information
PHẦN I 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 1
I.1 . Khái niệm và ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 1
I.1.1. Khái niệm 1
I.1.1.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 1
I.1.1.2. Khái niệm doanh thu 2
I.1.1.3 Khái niệm chi phí 2
I.1.1.4 Khái niệm lợi nhuận 2
I.1.2. Sự cần thiết phải phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 3
I.1.3. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 4
I.2. Các tài liệu sử dụng khi phân tích hiệu quả hoạt động 4
I.2.1. Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 4
I.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) 5
I.2.3. Các nguồn thông tin khác 5
I.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động 6
I.3.1. Phương pháp sánh 6
I.3.2. Phương pháp loại trừ 7
I.3.2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn 7
I.3.2.2. Phương pháp số chênh lệch 7
I.3.3. Phương pháp cân đối liên hệ 7
I.3.4. Phương pháp hồi quy tương quan 8
I.4. Nội dung của phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8
I.4.1. Phân tích hiệu quả cá biệt 8
I.4.1.1. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản 9
a. Đối với toàn bộ tài sản 9
b. Đối với tài sản cố định 9
I.4.1.2. Hiệu suất sử dụng vốn lưu động 10
I.4.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp 12
I.4.2.1. Phân tích khả năng sinh lời từ các hoạt động của doanh 12
nghiệp 12
a. Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần 12
b.Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh 13
I.4.2.2. Phân tích khả năng sinh lời của tài sản 13
a. Tỉ suất sinh lời của tài sản ( ROA ) 13
b. Tỉ suất sinh lời kinh tế của tài sản (RE) 15
I.5. Phân tích hiệu quả tài chính 16
I.5.1. Phân tích khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) 16
I.5.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính 17
I.5.2.1. Hiệu quả kinh doanh 17
I.5.2.2. Khả năng tự chủ về mặt tài chính 18
I.5.2.3 Độ lớn đòn bẩy tài chính 18
I.5.2.4. Khả năng thanh toán lãi vay 19
PHẦN II 20
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY 20
CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 20
II.1 . khái quát chung về công ty cổ phần cao su đà nẵng 20
II.1.1. Quá trình hình thành,phát triển và chức năng hoạt động của công ty cổ phần cao su Đà Nẵng 20
II.1.1.1. Quá trình hình thành: 20
II.1.1.1.3. Chức năng hoạt động và nhiệm vụ của công ty 22
II.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần cao su Đà Nẵng 22
II.1.3. Tổ chức công tác kế toán ở công ty công ty cổ phần cao su Đà Nẵng 25
II.2. Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng 29
II.2.1. Khái quát tình hinh tài chính thông qua bảng cân đối kế toán qua 3 năm (2008-2010) 29
II.2.1.1. Phần tài sản: 29
II.2.1.1. Phần nguồn vốn: 29
II.2.2. Phân tích chung hoạt đông kinh doanh qua báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm (2008-2010) 30
II.2.3. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các tỷ số 35
II.2.3.1. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản 35Tài liệu