Information
Lời mở đầu:
Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế thị trường đồng nghĩa với việc tự điều tiết của thị trường bằng các qui luật kinh tế như: qui luật giá trị,qui luật cung-cầu và qui luật cạnh tranh,do vậy các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường thì họ phải không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.
Một trong những giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Doanh Nghiệp đó là nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp. Để hiểu và làm được điều này thì cần nắm rõ những lí luận về năng suất lao động, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động là hết sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.
Năng suất lao động là : Sức sản xuất của lao động cụ thể có ích” Nó nói lên kết quả hoạt động sản xuất có mục đích của con người trong một đơn vị thời gian nhất định. Năng suất lao động được đo bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian;hoặc bằng lượng thời gian hao phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
Vì vậy nhóm 8 đã chọn đề tài “ để phân tích sự biến động của năng suất lao động cần giải quyết những vấn đề gì?
Phương pháp giải quyết các vấn đề đó và ý nghĩa của chúng trong thực tiễn quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp


Mục lục
Phần I: Những lý luận cơ bản về năng suất lao động
1. Khái niệm năng suất lao động và tăng năng suất lao động
2. Phân loại năng suất
3. phản ánh mặt lượng của năng suất lao động sử dụng các chỉ tiêu
4. phân tích sự biến động của nslđ
5. các vấn đề cần giải quyết va phương pháp giải quyết các vấn đê ảnh hưởng biến động của nslđ.
Phần II: Phân tích thực trạng về năng suất lao động tại công ty thương mại và dịch vụ ô tô châu âu
1. Quá trình hình thành, phát triển và một số đặc điểm chủ yếu của công ty ảnh hưởng tới năng suất lao động tại Công ty
2. Phân tích năng suất lao động tại Công ty thương mại và dịch vụ ô tô châu âu
3. nhận xét
 ưu điểm
 những tồn tại
Phần III: Một số giải pháp nâng cao năng suất lao động tại công ty
1. Tăng cường đầu tư mua sắm các máy móc thiết bị mới có công nghệ hiện đại, năng suất cao thay thế các loại máy móc thiết bị lạc hậu.
2. Tuyển chọn công nhân cần căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh
3. Xác định rõ chức năng của từng phòng ban cũng như kết cấu công nhân viên cho phù hợp hơn.
4. Công tác tạo động lực và khuyến khích lao động.
5. Kỷ luật lao động
6. Đào tạo và phát triển
Kết luận
Tài liệu