Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

I. Tổ chức và cơ cấu tổ chức quản lý.
1. Tổ chức và đặc điểm hình thành nên tổ chức.
2. Cơ cấu tổ chức quản lý.
2.1. Khái niệm:
2.2. Các loại hình cơ cấu tổ chức.
2.3. Những yêu cầu của cơ cấu tổ chức quản lý.
II. Cơ cấu tổ chức trực tuyến – ưu nhược điểm và vi áp dụng.
1. Khái niệm cơ cấu tổ chức trực tuyến.
2. Đặc điểm của cơ cấu tổ chức trực tuyến.
3. Các hình thức tổ chức trong cơ cấu tổ chức trực tuyến.
4. Ưu nhược điểm của cơ cấu tổ chức trực tuyến.
4.1. Ưu điểm.
4.2. Nhược điểm.
5.Phạm vi áp dụng cơ cấu tổ chức trực tuyến.
III. Liên hệ thực tế tới Công ty TNHH Quảng Hà.
KẾT LUẬN
Tài liệu